Kerkdienst 22 januari 2023


22-01-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Koffiedrinken na de dienst.
Na de dienst zullen we de fusieakte laten passeren.
De notaris komt naar de kerk en daar vindt de ondertekening plaats.
Vanaf dan zijn wij officieel één gemeente met de naam: Protestantse gemeente Lank Meamert te Winsum-Baard-Easterlittens.

Liturgie voor de dienst van de
Hervormde Streekgemeente Lank Meamert
op zondag 22 januari 2023  ~ de 3e na Epifanie ~
om 9.30 uur in de Mariakerk van Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Knillis Visser, diaken: Frits Sieswerda,
organist: Jetske Bakker, kosters: Jan en Jolanda Poelstra.
Na de dienst zal de ondertekening plaats vinden van de akte van het
Samengaan van de Hervormde Gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens tot de Protestantse Gemeente.
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel en Welkom 
Stilte en aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest  
Amen
Hierna gaan we staan
GROET   
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft             
GEBED VAN TOENADERING   
* Lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
KYRIEGEBED
* Lied 273 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’
 
~ D E  S C H R I F T ~
GROET
De HEER zal bij u zijn 
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Epistellezing 1 Korintiërs 1,1-9
* Lied 968 : 1,2,5 ‘De ware kerk des Heren’
Evangelielezing: Matteüs 4,12-22
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
OVERWEGING
* Lied 361 : 1, 2, 3v, 4m, 5v, 6m, 7 ‘Er heeft een stem gesproken’
Muziek CD Hertslach-Kwartettekoar
Liet: Hûs fan stilte (Tekst: Tsjits Peanstra, muzyk: Hendrik van der Meer)
 
~ G E B E D E N   E N   G A V E N ~
GEBEDEN met voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en bestemming collecte "Les Amis de Gambie"
* Lied 675 ‘Geest van hierboven’ (staande)
ZEGEN
Amen (3x) (hierna gaan we zitten)
Ondertekening van de akte inzake het samengaan van de drie Hervormde Gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens.
Vanaf nu heten wij Protestantse Gemeente Lank Meamert te Winsum, Baard, Easterlittens
 
Liturgische schikking
De driehoek en de drie bloemen verwijzen naar de drie kerken die nu samen verbonden zijn. De primula's zijn echte voorjaarsbloemen en staan voor een nieuw begin. Ze hebben de kleuren van de PKN. Ook wij noemen ons nu een protestantse gemeente. De twaalf gekleurde kaarsjes verwijzen naar de veelkleurigheid van onze gemeente. Wij hopen dat wij één gemeente vormen, waar plaats is voor iedereen. 
 

 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl