Bêste minsken, beste mensen

Vanaf heden zijn de kerkdiensten ook online te beluisteren.
Voor de liturgie en de overdenking/preek verwijzen we u naar de aankondiging in onderstaande agenda.
Hierin zijn de nadere details van de dienst uitgewerkt. (blauw is selecteerbaar)

U kunt uw bijdrage voor de collectedoelen van de diaconie overmaken op: NL35 RABO 0149 0347 84 t.n.v. Diaconie Streekgemeente Lank Meamert.
Collecte 30 juni: Kerken en Landbouw Fryslân
Collecte 7 juli: Voedselbanken Friesland
Collecte 14 juli: Eigen Diaconie
De bijdrage voor het gezamenlijk college van Kerkrentmeesters kunt u overmaken op: NL 41 RBRB 0845 1759 12 t.n.v. Streekcollege van kerkrentmeesters

Oant snein, tot zondag

ps. De diensten in de kerken van Lank Meamert zijn live of later te beluisteren via  Kerkomroep Lank Meamert

Wolkom op ús side, welkom op onze website

Dit is ús nije webside. Wy wolle besykje it as in ferlengstik te meitsjen fan ús gemeente, in plak wer't we ús leden en folgers ynformeare kinne en extra tagong biede nei it wrald wiide web (WWW). Wy wolle besykje de minsken fertrouwd te meitsjen mei ús side, sadat se ek mooglik oare siden doare te brûken. As jimme saken misse op ús side dan heare we dat graach. 

Namens de Webredactie
zie hier voor de Nederlandse vertaling

Over Lank Meamert

De Protestantse gemeente Lank Meamert is resultaat van de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens als streekgemeente Lank Meamert, welken per 2023 samen zijn gefuseerd tot één gemeente. Lees verder

Dagvers, Bijbels, Meditatie, Column en achtergrond

Dagvers
Hier heeft u toegang tot het vers van de dag. U kunt er naar luisteren en u kunt het zelf lezen op tablet of telefoon. Het vers wordt beschikbaar gesteld door het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) en het wordt uiteraard elke dag ververst.

Gratis online Bijbels
U kunt de online bijbel vertalingen (ook Fries) lezen via de website of via een app op tablet of telefoon.
Voor een geanimeerde kinderbijbel kunt u een app op tablet of telefoon installeren, meer informatie en voorbeelden vindt u hier.

Meditatie
meditatie dominee Jurjen Hilverda uit It Tsjerkebarren 333  

Column en achtergrond
Zie voor column van classis van Fryslân dominee Wim Beekman in de Leeuwarder Courant, het laatste nieuws.
Achtergronden betreffende geloof kunnen ook gevonden worden in het Friesch Dagblad / geloof, Nederlands Dagblad
Onze gemeentes zijn onderdeel van de PKN, de Protestantse Kerk Nederland. Ook die heeft actuele achtergrondinformatie in het online PKN nieuwsbrief en magazine Petrus.

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl