Kerkdienst 21 augustus 2022


21-08-2022 Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Gezamenlijke dienst met Hilaard, Húns en Leons
Koffiedrinken na de dienst

Liturgie voor de gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeentes Lank Meamert (Winsum, Baard en Easterlittens) en van Hilaard en Húns-Leons op 21 augustus 2022  ~ de 10e zondag van de zomer ~ in de Mariakerk van Winsum.  Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Jetske Bakker, ouderling van dienst: Klaas Wijnia, diaken: Frits Sieswerda , kosters: Jan en Jolanda Poelstra
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de 
Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen
Hierna gaan we staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer.            Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
KYRIE en GLORIA
* Lied 868 : 1,2,3v,4m,5 ‘Lof zij de Heer’
 
~D E  S C H R I F T~
GROET
De HEER zal bij u zijn  
Zijn Geest in ons midden
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT
Profetenlezing Jesaja 30, 15-21
* Lied 691 ‘De Geest van God waait als een wind’Evangelielezing Lucas 13, 22-30
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
OVERDENKING
Orgelspel
* Lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’
 
~G E B E D E N  E N  G A V E N~
Dankgebed, voorbeden, stilte, ‘God fan fier en hein ús Heit’
Mededelingen en collecte
* Lied 416 : 1,2v,3m,4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
ZEGEN met gezongen Amen (3X)
 
Na de dienst is er koffie en thee.
Een fijne zondag! In noflike snein!
 
 
 
 

Collecte: Stjoer Fryslân

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl