Kerkdienst 20 augustus 2023


20-08-2023 Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Gezamenlijkedienst
Koffiedrinken na de dienst

Liturgie voor de gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeentes van de Annatsjerke en Lank Meamert
op 20 augustus 2023  ~ de 9e zondag van de zomer ~
om 9.30 uur in de Mariakerk in Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Jetske Bakker
ouderling van dienst: Sjoukje Terpstra, koster: Jolanda Poelstra
 
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
 
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  
Amen
(We gaan staan)
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
KYRIE 
* Psalm 47 ‘Volken wees verheugd’
 
 
~ H E T  W O O R D ~
 
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing Jesaja 56,1-7
* Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’
Evangelielezing Matteüs 15,21-28
 
* Lied 117d ‘Laudate omnes gentes, laudate Dominum’
(3x: Latijn, Frysk, Nederlands) 
 
[Afbeelding met pijl Automatisch gegenereerde beschrijving]
 
 
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.
 
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer.
 
OVERDENKING
Orgelspel
* Lied 836 : 1, 2, 3v, 4m, 5  ‘O Heer, die onze Vader zijt’
 
 
~ G E B E D E N  E N  G A V E N ~
 
Gebeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven
* Lied 969 ‘In Christus is noch west noch oost’
ZEGEN
Amen (3x)
 
Er is koffiedrinken na de dienst, tige wolkom.
In noflike snein!
 

Collecte: Stjoer Fryslân

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl