Geschiedenis

De streekgemeente Lank Meamert is ontstaan in 2006 als logisch gevolg van de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Oosterlittens als combinatie. Deze combinatie kwam tot stand op 1 januari 1977. De (zelfstandige) kerkelijke Gemeente Baard vormt al van voor de Reformatie (1500-1600) een combinatie met Winsum. Het kerkgebouw van Baard vervult een functie voor alle inwoners van het dorp. In Easterlittens was er vanaf het begin van de 20e eeuw sprake van een evangelisatievereniging die aparte bijeenkomsten hield voor rechtzinnige leden van de Hervormde kerk. In 1969 kwamen de kerkenraad en de evangelisatievereniging tot een overeenkomst en was kerkelijk Easterlittens weer verenigd. Ook in Winsum bestond een evangelisatievereniging, opgericht in 1913 en ontbonden in 1972. Op 28 September 2006 heeft de classis Franeker het verzoek van de gemeenten Winsum Baard en Easterlittens om als streekgemeente “Lank Meamert” verder te gaan ingewilligd. Onze streekgemeente heeft voor twee derde weektaak één predikant. Om zoveel mogelijk kwaliteit te kunnen waarborgen werken we waar dat kan samen met onze buurgemeente “Terpoarte”. Samen hebben we meer in huis om onze dorpen te bedienen. Catechese, jeugdwerk en startzondag doen we samen met de gereformeerde kerk in Winsum.

Geografisch georganiseerd

De streekgemeente Lank Meamert is voornamelijk geografische georganiseerd (naar territorium), d.w.z. dat het uitgangspunt van de gemeente de omgeving rond Winsum, Baard en Easterlittens is. Dit in tegenstelling tot een gemeente die mentaal georganiseerd is en waarin gemeenteleden vooral bepaalde voorkeuren delen. Het is een plattelandsgemeente die zich kenmerkt door een veelkleurige geloofsbeleving.

In onze streekgemeente zijn de afzonderlijke kerkvoogdijen zelfstandig. De streekkerkenraad is verantwoordelijk voor het kerkelijk leven in de drie gemeenten.

Pluriform

De streekgemeente profileert zich als een zoekgemeenschap met ruimte voor communicatie en dialoog. De pluriformiteit zien we als een kans in plaats van als een bedreiging. Er is ruimte voor zowel de individuele als voor de gezamenlijke invulling van geloven. De viering, waarin Gods woord tot ons komt, neemt een centrale plaats in. In de wekelijkse samenkomst wordt de kern van de gemeente bevestigd. Er wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van de eredienst. Kernwoorden zijn: zoekgemeenschap, vieren, dienstbaarheid en openheid. Om zoveel mogelijk de hoogte en dieptepunten van het kerkelijk leven te kunnen vieren volgen we het kerkelijk jaar. Op hoogtijdagen gaat onze eigen predikant voor. Het kerkelijk of liturgisch jaar is voor ons een instrument om alle facetten van het leven, hoogte en dieptepunten, zoveel mogelijk met elkaar te delen en te beleven.

De naam

Nadat de streekgemeente op 28 september 2006 een feit was, rees de vraag; ‘welke naam krijgt de Hervormde Streekgemeente Winsum-Baard-Oosterlittens?’ Op de streekkerkenraadsvergadering van 14 maart 2007 heeft de kerkenraad gekozen voor de volgende naam:“Lank Meamert.” Deze naam is ontstaan door verbindingslijnen tussen de drie dorpen te zoeken. Tussen Winsum en Baard lag de kleine terp Meamert. Tussen Winsum en Oosterlittens o.a.de terpen Langwerd, Hokwert. De uitgangen: -ert, -wert, -werd hebben dezelfde betekenis van: door water omspoeld land. Een samenvoeging van deze drie namen, Langwerd, Hokwert en Meamert heeft de naam “Lank Meamert”opgeleverd.

Als bron is gebruikt: een oudheidkundige kaart van Baerderadiel, het boek Baerderadiel met als titel “In geakunde” uitgave 1977.

Omschrijving dorpen

De dorpen Winsum, Baard en Easterlittens zijn terpdorpen in de Greidhoeke en liggen in het midden van de vierhoek van de steden Franeker, Leeuwarden, Sneek en Bolsward. Zij behoren tot de 29 dorpen van de gemeente Littenseradiel. Winsum telt 1056 inwoners, Baard 190 en Easterlittens 436 inwoners. Alle drie de dorpen hebben verbinding met open vaarwater. Winsum ligt aan de Franekervaart, Baard aan de Bolswardervaart en Easterlittens aan het kruispunt van deze waterwegen.

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl