Nije webside yn’e maak


09-10-2020

Wy hawwe in nije layout en struktuur meitsje litten foar ús webside. As kleur is keazen foar ljochtblauw yn stee fan green sa as no. 

It logo dat links boppe stiet is in foarbild. Dit logo moat noch betocht en makke wurde. Op dit stuit binne we dwaande de konsept side tekstueel te kontrolearen en ynhald te jaan. We hoopje de side foar desimber yn de loft te hawwen.

Wisten jo dat ús webside ek oanroppen wurde kin mei Google Assistent? Gewoan de startknop yndrukt halde en de fraach mondeling stelle:
 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl