CD Kwartettekoar


07-01-2021

Fan lieten út de nije bondel ‘Hertslach’ en inkelde oare lieten is in cd makke.

In tal foargongers joech oan dat de cd yn dizze corona-tiid hiel goed meihelpe kin om it sjongen yn tsjerke geande te hâlden. 
De cd mei tekstboekje is no tsjin kostpriis beskikber. De priis is 10 euro ynklusyf porto.
Bestelle kin fia: wijbewierda@gmail.com, of Wiebe Wierda, Hoofdweg 9, 9112 HG Burdaard.
Nei de bestelling krije jo it skyfke tastjoerd mei it rekkennûmer foar de betelling.
 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl