Kerkdienst 9 januari 2022


09-01-2022 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. R. Reitsma

Deze dienst is online, zonder kerkgangers.

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst op zondag 9 januari 2022 / 1ste na Epifanie
in de St. Gertrudiskerk te Baard
 
Voorganger: Ds. R. Reitsma
Ouderling van dienst: Sjoukje Terpstra
Diaken: Neeltje van der Woude
Organist: Harm Westra
Koster: Carin Reitsma
Voorzangers: Geertje Valk, Anneke Lettinga, Annalies Woudstra
 
Na welkomstwoord
VOTUM
AANVANGSLIED: 'Vanwaar zijt Gij gekomen' (LB 494)
 
BEMOEDIGING & DREMPELGEBED:
  'Onze hulp in de naam van de Heer' (LB 291d)
 
GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.
 
   Allen zitten
KYRIE: (ingeleid) LB 301a
GLORIA: 'Eer zij God in onze dagen' (LB 487)
GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER zal u bewaren.
     …........................................................
     Vandaag en alle dagen van ons leven.
     Amen.
 
PROFETENLEZING: Jesaja 61,10-62,3
LIED: 'Gij volken loof uw God en Heer' (LB 117a)
EPISTELLEZING: Galaten 3,25-4,7
HALLELUJA: LB 338g
            met ps 98,2-3a (onberijmd)
            De HEER heeft zijn overwinning bekéndgemaakt,                         
            voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.
            Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
 
EVANGELIELEZING:
 Lucas 2,22-28 (gelezen)
            2,29-32 (gezongen: LB 159b - 'Nu laat Gij, Heer, mij gaan')
            2,33-40 (gelezen)
 
PREDIKING
 
LIED: 'U Jezus Christus loven wij' (LB 470,1.4.5.7)
GEBEDEN
  VOORBEDEN
     Zo bidden wij dan:
     HEER onze God, hoor ons gebed.
  STIL GEBED
  GEBED VAN DE HEER:
     Onze Vader, ….... Amen.   
 
   Mededelingen
Collecte: Kinderen en Armoede
 
   Allen staan
UITGANGSLIED: 'God, schenk ons de kracht' (LB 418,1.2.3)
 
ZENDING EN ZEGEN
     De HEER zegent en Hij behoedt u,
     de HEER doet zijn aangezicht over u lichten
     en is u genadig,
     de HEER verheft zijn aangezicht over u
     en geeft u vrede.
     Amen.
 
         
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl