Oogstdienst (Voorbeeld & test)


01-11-2020 09.30u Mariakerk Winsum

Voorganger : Ds. J. Hilverda

Ouderling van dienst: Sietze Greidanus, diaken: Frits Sieswerda, organist: Jetske Bakker, zang: Jolanda Poelstra en René Venema, kosters: Jan en Jolanda Poelstra, gastvrouw: Sjoukje Terpstra, liturgische schikking: Annet Hankel

Liturgie oogstdienst


Liturgie concept (A4P)

Liturgie beamer (A4L)
Liturgie mobiel (6x19)

Eerste lezing Psalm 67
Evangelielezing Lucas 12,16-32

In goede snein tawinkse!

De frede fan ’e greiden wês oer dy, de frede fan mar en lân;
de frede fan ’e loften, wês oer dy, de frede fan waad en strân.
Djippe frede komme oer dy. Mei Gods frede groeie yn dy.


De dienst beluisteren kan via de Kerkomroep. (uitleg)

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl