Kerkdienst 9 juni 2024


09-06-2024 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. T. Meijlink

Orde van dienst Lank Meamert, Easterlittens 9 juni 2024
Voorganger: ds. T. Meijlink
Ouderling van dienst is: Annalies Woudstra
Diaken: Dick Roosink

Organist: Harm Westra

~V O O R B E R E I D I N G~
 
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de twee tafelkaarsen
VOTUM
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
 GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer               
g. Amen
BEMOEDIGING   
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied: Psalm 25, 6 en 10 “Wie heeft lust de Heer te vrezen”
KYRIE (gebed)
* Glorialied: Lied 687 “Wij leven van de wind”
 
~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
 
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing: Ruth 2, 1 – 18
* Lied: 981, 1, 2 en 3 “Zolang er mensen zijn op aarde”
Tweede lezing: Ruth 2, 19 – 3, 8
* Lied: 981, 4 en 5  
Evangelielezing: Johannes 2, 23 – 3, 8
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
 
~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~
 
* Lied: 324, 1, 2 en 3 “Wat vrolijk over u geschreven staat”
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
Mededelingen Inzameling van de gaven collecte: Maatjesproject
* Lied: 827, vers 1 – 4, “Mensen, wij zijn groepen om te leven”
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
 
 
              
 
 
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl