Kerkdienst 8 januari 2023


08-01-2023 11.00 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. J. Bakker

Voorganger: Ds. J. Bakker
Ouderling van dienst: Geertje Valk
Diaken: Neeltje van der Woude
Organist: Dhr. H. Westra
Koster: Sjoukje Terpstra

 
~V O O R B E R E I D I N G~
 
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de twee tafelkaarsen 
VOTUM
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
 
Hierna gaan we staan. 
GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer               
g. Amen
 
BEMOEDIGING   
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft              
 
GEBED VAN TOENADERING
* Lied  Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
 
KYRIE (gebed)
* Glorialied: 304: 1, 2 en 3
 

~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
 
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
Eerste lezing: Jesaja 42: 1-7
* Lied 459: 1 en 7
Evangelielezing: Matteüs 3: 13-17
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
 
PREDIKING
Orgelspel
 
~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~
 
* Lied 526: 1 en 2
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
Mededelingen,Inzameling van de gaven
* Lied 524: 1, 3 en 5
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
 
Collecte: Kinderen en Armoede              
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl