Kerkdienst 7 mei 2023


07-05-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Heilig Avondmaal

CANTATE
Liturgie voor de dienst van Schrift en Tafel
op de vijfde zondag van Pasen met de Latijnse naam ‘Cantate’ ‘Zing!’
op zondag 7 mei 2023 in de Mariakerk van Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Sietze Greidanus, diaken: Annalies Woudstra, organist: Jetske Bakker, kosters: Jan en Jolanda Poelstra
 
~V O O R B E R E I D I N G~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
Amen
(We gaan staan)
In de Paastijd begroeten we elkaar met de aloude
PAASGROET  
De Heer is opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 98 : 1,3 ‘Zing een nieuw lied’
KYRIE 
* Glorialied 654 : 1,6 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’
 
~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
…. in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen
Epistellezing 1 Petrus 2,1-6
* Lied 971 : 1,3 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’
Evangelielezing Johannes 14,1-12 (staande)
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’ (staande)
PREDIKING
Orgelspel
* Lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’

~D E  V I E R I N G  V A N  D E  M A A L T I J D~
Gebeden en stil gebed
Mededelingen
Inzameling van de gaven
Gereedmaken van de tafel
Nodiging
TAFELGEBED    
De HEER is met u allen
Zijn vrede met u
Verheft uw hart
We zijn met ons hart bij de HEER
Brengen wij dank aan de HEER, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig
……
* Lied 985 : 1,3 ‘Heilig, heilig, heilig’
…..
Samen bidden wij: ‘Onze Vader’ 
 
VREDESWENS
Vrede met u!
Vrede ook met u!
 
Breken en delen
Tijdens de rondgang orgelspel
Dankgebed
* Lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’
ZEGEN
Amen (3x)
Orgelspel
 
Collecte: Noodhulp Oekraïne (KIA)

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl