Kerkdienst 7 april 2024


07-04-2024 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. R. Reitsma

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst
op zondag 7 april 2024 / 2de Van Pasen
in de St. Margryttsjerke te Easterlittens
Voorganger: ds. R. Reitsma
Ouderling van dienst: Anneke Lettinga
Diaken: Frits Sieswerda
Organist: Dirk van Mourik
Koster: Pieter van Gunst

 
    Na welkom en mededelingen
VOTUM
     In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,
     Amen.
 
AANVANGSLIED: 'Waar de mensen dwalen in het donker'
                               (LB 286)

GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.
 
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED
     Onze hulp is in de Naam van de HEER,
     die hemel en aarde gemaakt heeft.
     ...................................................
     Door Jezus Christus onze Heer.
     Amen.
 
KYRIE (ingeleid) en GLORIA (LB 299e)
 
GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     ....................................................................
     In deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
     Amen.
 
SCHRIFTLEZING: Hooglied 5,2-8
 
ANTWOORDPSALM: 'God heb ik lief, want die getrouwe Heer'
                                     (LB 116,1.2.7.8)

 
EPISTELLEZING: 1 Johannes 5,1-6
 
HALLELUJA: LB 338j
 
EVANGELIELEZING: Johannes 20,24-31
 
ACCLAMATIE: 339f
 
PREEK
 
  Na orgelspel
LIED: 'Liefde is licht, opnieuw geboren' (LB 636)
 
GEBEDEN
   VOORBEDEN
   STIL GEBED
   GEBED DES HEREN
     Onze Vader, .........
     Amen.                         
 
INZAMELING VAN DE GAVEN Stichting Present Leeuwarden
 
LIED: 'Jezus leeft en ik met Hem' (LB 641,1.4)
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl