Kerkdienst 5 mei 2024


05-05-2024 Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Liturgie voor de dienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 5 mei 2024  ~de 6e zondag van Pasen~
met de Latijnse naam ‘Rogate’ ‘Bidt’ in de Mariakerk van Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Jetske Bakker, ouderling van dienst:
Geertje Valk, diaken: Dick Roossink, koster: Jolanda Poelstra
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom en Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest   
Amen
We gaan staan
In de Paastijd begroeten we elkaar met de
PAASGROET  
De Heer is opgestaan
De Heer is waarlijk opgestaan
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 212
KYRIE 
* Glorialied Psalm 66 : 1,2,7
 
~ H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
…. in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen
Epistellezing 1 Johannes 4,7-21
* Lied 625
Evangelielezing Johannes 15,9-17 (staande)
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’ (staande)
OVERDENKING
Orgelspel
* Lied 667

~ G E B E D E N  en  G A V E N ~
Dankgebed, voorbeden, stilte, ‘God fan fier en hein ús Heit’    
Mededelingen en collecte
* Lied 1014
ZEGEN   
Amen (3x)

Collecte: Platform Levensbeschouwing

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl