Kerkdienst 5 februari 2023


05-02-2023 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. R. Reitsma

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst op zondag 5 februari 2023 / 5e na Epifanie
in de St. Margryttsjerke te Easterlittens
 
   Na welkom en mededelingen
VOTUM
     Wij zijn hier bijeen
     In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
     Amen.
INTOCHTSLIED: 'Wij komen als geroepen' (612)
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED: 291d
 GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.
KYRIE (ingeleid): 301e
GLORIA: 487

GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     ............................................................
     Vandaag en alle dagen van ons leven.
     Amen.
PROFETENLEZING: Jesaja 43,9-12
ANTWOORDPSALM: 112,1.2.4
EPISTELLEZING: 1 Korintiërs 2,1-5
LIED: 'Al wat een mens te kennen zoekt' (848)
EVANGELIELEZING: Matteüs 5,13-16
ACCLAMATIE: 339f
PREEK
LIED: 'O grote God die liefde zijt' (838)
GEBEDEN
   VOORBEDEN
   STIL GEBED
   GEBED VAN DE HEER                               
     Onze Vader, ....
     Amen.
INZAMELING VAN DE GAVEN
* Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg
LIED: 'Als alle mensen vogels dromen' (1013)
ZENDING EN ZEGEN (426)
 

 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl