Kerkdienst 4 juni 2023


04-06-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

TRINITATIS
Zondag van de heilige Drie-eenheid
Liturgie voor de dienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 4 juni 2023om 9.30 uur in de Mariakerk van Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Klaas Wijnia, diaken: Frits Sieswerda,
organist: Jetske Bakker, kosters: Jan en Jolanda Poelstra
 
~V O O R B E R E I D I N G~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Amen
(We gaan staan)
GROET  
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
Amen  BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 8 : 1,3,4,6
KYRIE 
* Glolrialied 705 ‘Ere zij aan God, de Vader’
 
~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED
Zingen: Lied 681 ‘Veni sancte Spiritus’ (3x)
(in Latijn, Frysk en Nederlands
Kom by ús, o hill’ge Geast, stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde.
Kom by ús, o hill’ge Geast, kom by ús, o hill’ge Geast.
 
Kom tot ons, o heil’ge Geest, in ons ontsteekt Gij het vuur van uw liefde.
Kom tot ons, o heil’ge Geest, kom tot ons, o heil’ge Geest.
  
Epistellezing 2 Korintiërs 13,11-13
* Lied 665 ‘Om Christus’ wil zijn wij verblijd’
Evangelielezing Matteüs 28,16-20
* Lied 339b  ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Orgelspel
* Lied 657 ‘Zolang wij ademhalen’
 
~G E B E D E N  E N  G A V E N~
DANKGEBED, voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en bestemming collectes
* Lied 706 : 1,2,4 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’
ZEGEN
Amen
Orgelspel
 
 

Collecte: Stichting Faridpur

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl