Kerkdienst 30 juli 2023


30-07-2023 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. J. Hilverda

Liturgie voor de dienst van de Protestantse gemeente Lank Meamert
 30 juli 2023 ~ de 6e zondag van de zomer ~
om 9.30 uur in de Sint Margriet in Easterlittens
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra, ouderling van dienst: Geertje Valk, diaken: Neeltje van der Woude, koster: Pieter van Gunst
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
Luiden van het angelusklokje
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  
Amen
(We gaan staan)
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
KYRIE 
* Glorialied 305 ‘Alle eer en alle glorie’
 
~ H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing Psalm 13
* Lied 942 ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’
Evangelielezing Matteüs 13,44-52
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
* Lied 880 ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’
 
 ~ G E B E D E N  E N  G A V E N ~
 Gebeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven
* Lied 969 ‘In Christus is noch west noch oost’
ZEGEN
Amen (3x)
 
 
Schriftlezing Psalm 13 (NBV21)
 
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
 
2  Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,
hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?
3 Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
 
4 Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
5  Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’
mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
 
6 Ik vertrouw op uw liefde:
mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,
ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij omgezien.

Collecte: Rode Kruis

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl