Kerkdienst 3 maart 2024


03-03-2024 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. H. Post-Knol

Let op!
Deze dienst is verplaatst naar Easterlittens!!!

 

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG ‘OCULI’ 3 MAART 2024 OM 9.30 IN DE ST. MARGRYT TE EASTERLITTENS
 
WELKOM
AANSTEKEN KAARSEN
VOTUM
We gaan staan
INTOCHTSLIED:  Lied 283: 1t/m4

Bemoediging en drempelgebed
V. ; Onze hulp is in de naam van de HEER
A. : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. Moge in uw stilte
A. RUIMTE ZIJN
    WAARIN WE ELKAAR EN ONS ZELF
    HERVINDEN ALS OPGENOMEN IN UW LIEFDE.  AMEN!

Groet:
V. : Genade voor u en vrede van God, onze Vader
       en van Jezus Christus, onze Heer in de Heilige Geest.
A. : AMEN
 

KYRIË ZINGEN 281 : 1,2,3,4, 5,,6 EN 9.
Groet
V. De Heer zij met u
A. OOK MET U ZIJ DE HEER!

GEBED OM LICHT
PROJEKTLIED veertigdagenboekje
LEZING UIT DE PROFETEN: Jeremia 26 : 1 – 19, FBO
1. Dit hie de HEAR Jeremia te sizzen yn it jier dat Jojakim, de soan fan Josia, kening fan Juda waard: 2. ‘Dit seit de HEAR: Gean yn it foarhôf fan it hûs fan de HEAR stean en sis tsjin elkenien dy’t út de stêden fan Juda dêr hinne komt om dêr te oanbidden al wat ik dy opdraach en doch dêr net in wurd fan ôf. 3. Wa wit dat se harkje en weromkomme fan harren ferkearde dwaan en litten en ik weromkomme sil op it kwea dat ik fanwegen harren kweade praktiken fan doel wie oer har te bringen. 4. Dit moatst tsjin har sizze: Dit seit de HEAR: As jimme net nei my harkje wolle en wat ik jimme opdroegen ha net neikomme, 5. as jimme net harkje wolle nei wat myn tsjinners de profeten sein hawwe dy’t ik hieltyd mar wer nei jimme tastjoerd ha, ek al woenen jimme net harkje, 6. dan doch ik mei dit hûs wat ik mei Silo dien haw, en meitsje ik dat alle folken fan ‘e ierde dizze stêd ferachtsje’.
7. De prysters, de profeten en al it folk hearden Jeremia yn it hûs fan de  HEAR dizze wurden sizzen. 8. En doe’t Jeremia útsprutsen wie en alles sein hie wat de HEAR him opdroegen hie, griepen de prysters, de profeten en al it folk him oan en seinen: ‘Dea silst do! 9. Hoe doarst yn de namme fan de HEAR te sizzen dat it dit hûs fergean sil as Silo en dat dizze stêd in púnfal wurde sil dêr’t net ien mear wennet’. En al it folk yn it hûs fan de HEAR rûn tsjin Jeremia te heap.
10. Doe’t de ministers fan Juda hearden wat er bard wie, gongen se fan it paleis fan de kening nei it hûs fan de HEAR en setten se har yn de yngong fan de nije timpelpoarte. 11. De prysters en de profeten namen it wurd en seinen tsjin de ministers en al it folk: ‘Dizze man hat de deastraf fertsjinne, want hy hat tsjin dizze stêd profetearre, sa’t jimme mei eigen earen heard hawwe.’ 12. Doe sei Jeremia tsjin de ministers en al it folk: ‘De HEAR hat my stjoerd om tsjin dit hûs en tsjin dizze stêd te profetearjen al wat jimme heard hawwe. 13 Betterje dus jimme dwaan en litten en harkje nei wat de HEAR, jimme God, jimme seit, dan sil ik weromkomme op it kwea dat er jimme oansein hat. 14. Mar goed, ik bin yn jimme hannen, jimme dogge mar mei my wat jimme goed en rjochtfeardich taliket. 15. Mar ien ding moatte jimme goed foar it ferstân hawwe: As jimme my ombringe, dan ferjitte jimme ûnskuldich bloed dêr’t jimme foar boetsje sille - jimme sels, dizze stêd en al har ynwenners, want wier, de HEAR hat my stjoerd om jimme al dizze wurden heare te litten.’ 16. Doe seinen de ministers en al it folk tsjin de prysters en al de profeten: ‘Ut noch yn hat dizze man de deastraf fertsjinne, want it is yn de namme fan de HEAR, ús God, dat hy ta ús sprutsen hat.’ 17. Ek guon fan de âldsten fan it lân kamen oerein en seinen tsjin al it gearklofte folk: 18. ‘Yn de dagen fan Hizkia, de kening fan Jeruzalem, wie der de profeet Micha fan Morêsjet, dy’t tsjin al it folk fan Juda sein hat:
            “Dit hat de HEAR, fan de himelske machten te sizzen:
             Sion sil omploege wurde as in stik lân,
             Jeruzalem wurdt in púnfal,
             en de timpelberch in mei bosk oergroeide hichte”.
19. Hawwe Hizkia en it folk fan Juda  him doe soms deamakke? Hat er net ûntsach foar de HEAR hân en de HEAR op oare gedachten witten te bringen, sadat de HEAR weromkaam op it kwea dat er harren oansein hie. Wy binne dwaande ús in grut kwea op ‘e hals te heljen’.
 
ZINGEN: PSALM 119A : 1,2 EN 4

Lezing uit de Psalmen : Psalm 142
Een kunstig lied van David, een gebed toen hij in de spelonk was
Luid roep ik tot de HEER,
luid smeek ik de HEER om hulp,
3bij hem stort ik mijn hart uit,
bij hem klaag ik mijn nood.
4Ik ben ten einde raad,
u kent de weg die ik moet volgen,
u weet dat op mijn pad
een strik verborgen ligt.
5Ik kijk terzijde en zie
niemand die om mij geeft,
nergens een toevlucht voor mij,
niemand die hecht aan mijn leven.
 6Ik roep tot u, HEER:
‘U bent mijn schuilplaats,
al wat ik heb in het land van de levenden.’
7Hoor mijn noodkreet,
ik ben uitgeput en moe,
 verlos mij van mijn vervolgers,
zij zijn sterker dan ik.
8Leid mij uit de beklemming,
dat ik uw naam mag loven
in de kring van de rechtvaardigen:
u hebt naar mij omgezien.
 
ZINGEN PSALM 25 : 7

EVANGELIELEZING: Johannes 2 : 13 - 22, vertaling Marie van der Zeyde
Nu was het Joodse Paasfeest aanstaande,
en Jezus ging op voor de viering
naar Jeruzalem.
Daar trof Hij aan, in de tempel,
de handelaren in koeien en schapen en duiven,
en de wisselaars vond Hij er zitten,
en Hij maakte van stukken touw een zweep,
en dreef ze de tempel uit, allemaal,
met al hun schapen en koeien,
en van de wisselaars smeet Hij de geldstukken over de grond
en hun tafeltjes wierp Hij omver,
en de duivenverkopers, daartegen zei Hij:
Weg met dat alles hier!
Maak jullie niet van het Huis van mijn Vader
een oord waar je zaken kunt doen.
Toen kwam zijn leerlingen in de gedachten
dat er geschreven staat:
De ijver voor uw Huis heeft mij verteerd.
Toen kreeg hij natuurlijk te horen
van kopstukken onder de Joden:
Wat voor teken kunt u ons laten zien,|
dat u recht geeft tot wat u daar doet?
Waarop Jezus ten antwoord gaf:
Breek deze tempel af,
en binnen drie dagen zal Ik
hem laten herrijzen.
Daarop zeiden de Joodse leiders:
Zevenenveertig jaar
heeft de bouw van die tempel gekost,
en u zou hem in drie dagen laten herrijzen?
Hij sprak echter van die andere tempel: zijn lichaam.
Toen Hij dan verrezen was uit de doden,
kwam het zijn leerlingen te binnen, dat Hij dit had gezegd
en verstonden zij in geloof
de Schrift en het woord dat Jezus gezegd had.

LIED: 339a
OVERDENKING
LIED: 657
VOORBEDEN
INZAMELEN VAN DE GAVEN EN MEDEDELINGEN
SLOTLIED: Lied 418 : 1, 2 en 3
ZEGEN

Collecte: Kerk in Actie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl