Kerkdienst 27 maart 2022


27-03-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

4e zondag veertigdagentijd
Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst

~De 4ezondag van de Veertigdagentijd~
Liturgie voor de dienst van Schrift en Tafel van de PKN-Streekgemeente Lank Meamert op 27 maart 2022 om 9.30 uur (zomertijd) in de Mariakerk te Winsum. De Latijnse naam van deze zondag is ‘Laetare’ naar psalm 122 ‘Verheug je!’ Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Knillis Visser, diaken: Frits Sieswerda, organist: Jetske Bakker, koster: Jan Poelstra, liturgische schikking: Annet Hankel, leiding kindernevendienst: Jolanda Poelstra.
 
~ VOORBEREIDING ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
Amen
We gaan staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer 
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft            
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
1 : allen
2 : vrouwen, allen: vanaf refrein ‘Jeruzalem dat ik bemin’
3 : mannen,  allen: vanaf refrein ‘Jeruzalem dat ik bemin’
SMEEKGEBED
* Lied 546 : 1,4,5 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’
 
Kindernevendienst ‘Ben je klaar voor het feest?
* Projectlied ‘Een slinger van verhalen’ couplet en refrein 4e zondag
(zie projectboekje blz.7)
~ DIENST VAN HET WOORD ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG
…. in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen
Evangelielezing Johannes 15,1-8
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
Overdenking

~DIENST VAN DE TAFEL~
 * Lied 656 ‘Ik ben de wijnstok’   
Dankgebed, voorbeden, gebed in stilte
Mededelingen en inzameling van gaven
De kinderen komen terug
Gereedmaken van de tafel
Nodiging
TAFELGEBED
De HEER is met u allen
Zijn vrede met u
Verheft uw hart
We zijn met ons hart bij de HEER
Brengen wij dank aan de HEER, onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig
* Lied 403 d ‘Die wij kennen als een Vader’
……
Samen bidden wij: ‘Onze Vader’ 
Vredegroet
Vrede met u
Vrede ook met u
Breken en delen - gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed                                    
* Lied 653 : 1,5 ‘U kennen, uit en tot U leven’ 
Wegzending 
Zegen Amen (3x)

Collecte: Fries Vredesplatform

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl