Kerkdienst 24 september 2023


24-09-2023 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. J. Hilverda

Liturgie voor de dienst van de Protestantse gemeente Lank Meamert
op 24 september 2023 ~ de 1e zondag van de herfst ~
om 9.30 uur in de Sint Margriet in Easterlittens
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra,
ouderling van dienst: Sjoukje Terpstra, diaken: Frits Sieswerda, koster: Pieter van Gunst
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
Luiden van het angelusklokje
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  
Amen
(We gaan staan)
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’
KYRIE 
* Psalm 145 : 1,3 ‘O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal’
 
~ H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Profetenlezing Jona 3 en 4
* Lied 1010 ‘Geef vrede Heer, geef vrede’
Evangelielezing Matteüs 20,1-16
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
* Lied 994 ‘Voor hen die ons regeren’
 
~ G E B E D E N  E N  G A V E N ~
 
Gebeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven
……
* Lied 1014 ‘Geef vrede door van hand tot hand’
ZEGEN
Amen (3x)
 
Er is koffie in de Âld Skoalle. Tige wolkom!
 
 

Collecte: Simavi

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl