Kerkdienst 23 oktober 2022


23-10-2022 9.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Mevr. S. Hoekstra

Liturgie voor de dienst van de Streekgemeente Lank Meamert
op zondag 23 oktober 2022 in de St. Gertrudiskerk te Baard
~de 6e zondag van de herfst~
 
Voorganger: Saakje Hoekstra
Organist: Dhr. H. Westra
Ouderling van dienst: Geertje Valk
Diaken: Annalies Woudstra
 
~V O O R B E R E I D I N G~
 
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de twee tafelkaarsen
VOTUM
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
(Hierna gaan we staan).GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer               
g. Amen
BEMOEDIGING   
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 314, Here Jezus om uw woord, 1, 2 en 3 (staande)
KYRIE-GEBED
* Glorialied 871, Jezus zal heersen waar de zon, 1, 2 en 4
 
~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
 
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
GEBED
Eerste lezing: Psalm 84
* Psalm  84, Hoe lief’lijk hoe goed is mij Heer, 1, 3 en 4
Evangelielezing: Lucas 18:9-14
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
 
PREDIKING
Orgelspel
 
~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~
 
* Lied 912, Neem mijn leven laat het Heer, 1 tm 6
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
MededelingenInzameling van de gaven
Collecte: Trijntje Beimer Stichting
* Lied 864, Laat ons de Heer lofzingen, 1, 2 en 5
ZEGEN, ontvangen en beaamd met: Amen (3x)
 
~H E B   E E N   G O E D E   Z O N D A G!~
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl