Kerkdienst 23 juli 2023


23-07-2023 09.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. J. Hilverda

Gezamenlijkedienst

Liturgie voor de gezamenlijke dienst van de Protestantse gemeentes Lank Meamert en de Anna Tsjerke op 23 juli 2023 ~ de 5e zondag van de zomer ~  
om 9.30 uur in de Sint Gertrudiskerk in Baard. Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra, ouderling van dienst: Sietze Greidanus
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeengekomen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest  
Amen
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 65 : 1,2
KYRIE 
* Glorialied 713 : 1,2,3v,4m,5 ‘Wij moeten Gode zingen’
 
~ H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing Romeinen 8,18-25
* Lied 362 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’
Evangelielezing Matteüs 13,24-30.36-43
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
* Lied 765 ‘Gij hebt met uw brede gebaren’
 
~ G E B E D E N  E N  G A V E N ~
Gebeden, stil gebed, lied ‘God fan fier en hein ús Heit’
Mededelingen en inzameling van de gaven
* Lied 868 :1,2,5 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
ZEGEN  
Amen (3x)
 
Wij winskje jo in noflike snein!
 

Collecte: Kika

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl