Kerkdienst 22 oktober 2023


22-10-2023 09.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. A.M. Dijkstra

Liturgie voor 22 oktober  2023   Baard
 

Voorganger:  pastor A.M. Dijkstra-v.d. Woude
Ouderling van dienst: Geertje Valk
Diaken: Neeltje van der Woude
Organist: Harm Westra
Koster: Sjoukje Terpstra

 
Thema:     
Orgelspel
Welkom (ouderling van dienst)
Aansteken van de twee tafelkaarsen (ouderling van dienst)
 
VOTUM (ouderling van dienst)
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
 
GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer
g. Amen
 
BEMOEDIGING
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
 

GEBED VAN TOENADERING
Liet 287: 1, 2, 5     Frysk     ( By it ljocht dat libben is  )
KYRIE gebed
Glorialied lied  103c : 1, 2 en 5  (  Loof de koning, heel mijn wezen  ) 
Toelichting op de lezingen
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
 
GEBED VAN DE ZONDAG
1e lezing;  1 Tessalonicenzen 1: 1 – 10
 Lied  704: 1,2   (  Dank, dank nu allen God )
Evangelielezing: Matteüs 22: 15 – 22    
Lied 339a    (  ‘U komt de lof toe’ )
Overdenking
Orgelspel
Lied  :   Lied 923 : 1,2,3  ( Wil je wel geloven dat het groeien gaat  )
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
Mededelingen (ouderling van dienst)
collectes Stichting Trijntje Beimers
Lied  978: 1, 2, 3, 4    (  Aan U behoort, o Heer der heren  )
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
Sjonge:   Liet 426   Frysk   (  Gods grutte ûntferming  )
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl