Kerkdienst 22 mei 2022


22-05-2022 St. Gertrudiskerk Baard Ds. J. Hilverda

Liturgie voor de dienst van de Protestantse gemeente Lank Meamert op zondag 22 mei 2022  
~ de 6e van Pasen ~ met de Latijnse naam ‘Rogate - Bidt’ 
om 9.30 uur in de Sint Gertrudiskerk te Baard
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra, ouderling van dienst: Anneke Lettinga,
diaken: Neeltje van der Woude, koster: Carin Reitsma
 
~V O O R B E R E I D I N G~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest
Amen
(We gaan staan)
In de Paastijd begroeten we elkaar met de aloude
PAASGROET  De HEER is opgestaan
De HEER is waarlijk opgestaanBEMOEDIGING   
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 640e  ‘Halleluja’ (staande)
* Psalm 66 : 1,6,7
* Lied 640e  ‘Halleluja’ (staande)
KYRIE 
* GLORIA Lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’
 
~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
…. in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen
Eerste lezing Openbaring 21,10-12.22-27
* Lied 767 : 1,2,3v,4m,5v,6m,7 ‘De toekomst van de Heer is daar’
Evangelielezing Johannes 14,23-29 (staande)
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’ (staande)
PREDIKING
Orgelspel
* Liet 1010 ‘O Hear, wol frede skinke’
 
~G E B E D E N  E N  G A V E N~
Dankgebed, voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven
* Lied 747 : 1,4,8 ‘Eens komt de grote zomer’
ZEGEN
Amen (3x)
 
collecte: eigen diaconie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl