Kerkdienst 21 mei 2023


21-05-2023 09.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Mevr. S. Hoekstra

Zondag Exaudi Domini, Hoor Heer! Ook wel genoemd: ‘Wezenzondag’
~zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren~
Liturgie voor de dienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 21 mei 2023 in de St Gertrudiskerk te Baard
Ouderling van dienst: Anneke Lettinga, Diaken: Frits Sieswerda
Organist: Dhr. Westra, Voorganger: Saakje Hoekstra
 
~V O O R B E R E I D I N G~
 
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de twee tafelkaarsen
VOTUM
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
(Hierna gaan we staan).In de Paastijd begroeten we elkaar met de aloude
PAASGROET
v. De Heer is opgestaan            
g. De Heer is waarlijk opgestaan, Hallelujah!
BEMOEDIGING   
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft              
GEBED VAN TOENADERING
* Lied 275, 1 tm 5, Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (staande)
We mogen gaan zitten en vervolgen de dienst met het Kyrië en Gloria
Dat doen we dit keer zingend. Kerkvader Augustinus schijnt gezegd te hebben: zingen is tweemaal bidden!
* Kyrie, Lied 967, 1, 4 tm 7, Zonne der gerechtigheid
Gelovend in Gods grote liefde en erbarmen, mogen we dit in geloof ontvangen en bezingen:
* Gloria, Lied 617, 1 tm 3 en 18, 19, De Heer is waarlijk opgestaan
 
~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
 
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
GEBED
Eerste lezing: 1 Petr. 4: 12-14, 19
* Psalm  27, 1, 2 en 4, Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heer
Evangelielezing: Johannes 17: 1-13 (staande)
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’ (staande)
PREDIKING
Orgelspel
 
~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~
 
* Lied 653, 1 tm 7, U kennen, uit en tot U leven
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
MededelingenInzameling van de gaven "Eigen Diaconie"
* Lied 422, 1 tm 3, Laat de woorden die we hoorden
ZEGEN
g. Amen (3x, gezongen)
 
 
~H E B   E E N   G O E D E   Z O N D A G,   
O P G A A N D   N A A R   P I N K S T E R E N!!!~
 

 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl