Kerkdienst 2 oktober 2022


02-10-2022 9.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. A. Terlouw

Orde van de dienst op zondag 2 oktober 2022 
AAN HET BEGIN

Woord van welkom en mededelingen
Iedereen gaat staan
Intochtslied: Psalm 121
 
Groet:
V. : De Heer zij met jullie!
A.:  OOK MET U ZIJ DE HEER!
 
Bemoediging
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer
A.:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
       HEEFT

Vg.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:    EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND   
       BEGON.

Iedereen gaat zitten
 
Lied: Lied 647
 
AAN HET WOORD
Gebed
Schriftlezing : Lukas 16 : 19 - 31
19Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 22Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. 24Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”’
 
Zingen: Lied 320 : 1, 2, 3 en 4
 
Overdenking

Zingen: Lied 841

VOOR ELKAAR EN VOOR DE WERELD

Dankgebed en voorbeden
met als acclamatie 368g


Stil gebed    
Onze Vader
Inzameling van de gaven


Slotlied : Gezang 418

Zegen
 
Collect: eigen Diaconie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl