Kerkdienst 2 juli 2023


02-07-2023 09.30 uur St. Margrytkerk Easterlittens Ds. R. Reitsma

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst op zondag 2 juli 2023 / 2de van de zomer
in de St. Margryttsjerke te Easterlittens

Voorganger: Ds. R. Reitsma
Ouderling van dienst: Sjoukje Terpstra
Diaken: Annalies Woudstra
Organist: Dhr. H. Westra
Koster: Pieter van Gunst

 
   Na welkom en mededelingen
VOTUM
     Wij zijn hier bijeen
     in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
     Amen.
AANVANGSLIED:  (LB 274,1) 'Wij komen hier ter ere van uw naam'
GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED:
     Onze hulp is in de Naam van de HEER,
     die hemel en aarde gemaakt heeft.
     ..................................................
     Door Jezus Christus onze Heer.
     Amen.
KYRIE & GLORIA: LB 274: 2 en 3
GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     ............................................................
     Vandaag en alle dagen van ons leven.
     Amen.
SCHRIFTLEZING: Jeremia 29,1.4-14
LIED: 'Woord dat ruimte schept' (LB 330)
EPISTELLEZING: Romeinen 6,3-11
EVANGELIELEZING: Matteüs 10,34-42
ACCLAMATIE: 339f
PREEK
CREDO: 'In God de Vader op zijn troon' (342)
GEBEDEN
   VOORBEDEN
   STIL GEBED
   GEBED VAN DE HEER
     Onze Vader, ..........
     Amen.                   
            
INZAMELING VAN DE GAVEN: Eigen Diaconie, Kerkvoogdij
ZENDING EN ZEGEN: 'God zal je hoeden' (426 v/a)
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl