Kerkdienst 19 november 2023


19-11-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. R. Reitsma

L  I  T  U  R  G  I  E
voor de dienst op zondag 19 november 2023 / 9de van de herfst
in de Mariakerk te Winsum

Voorganger: Ds. R. Reitsma
Ouderling van dienst: Anneke Lettinga
Diaken: Frits Sieswerda
Organist: Dirk van Mourik
Koster: Jan en Jolanda Poelstra 

 
   Na welkom en mededelingen
VOTUM
     In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
     Amen.
 
BEMOEDIGING en DREMPELGEBED: 291d
 
GROET
     Genade komt u toe en vrede
     van God onze Vader
     en van Jezus Christus de Heer.
     Amen.
 
INTOCHTSPSALM: 'Met heel mijn hart zing ik uw eer'
                                  (9,1.4.5.10)

 
KYRIE (ingeleid) & GLORIA: 301k & 302a
 
GEBED VAN DE ZONDAG
     De HEER zal bij u zijn.
     De HEER mag u bewaren.
     ...................................................................
     Vandaag en tot het einde van onze dagen.
     Amen.
 
PROFETENLEZING: Ezechiël 34,11-17
 
PSALM: 'Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij' (23c)
 
EPISTELLEZING: 1 Tessalonicenzen 4,9-12
 
HALLELUJA: 338a met psalmvers 11,7 (NBV)
         Rechtvaardig is de HEER, Hij heeft rechtvaardigheid líef.
        De oprechte zal zijn gelaat aanschóuwen.
 
EVANGELIELEZING: Matteüs 25,31-46
 
ACCLAMATIE: 339f
 
PREEK
 
  Na orgelspel
LIED: 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor' (973)
 
GEBEDEN
   VOORBEDEN
   STIL GEBED
   'ONZE VADER in de hemel' (1006)                         
 
INZAMELING VAN DE GAVEN: Hulp aan Israël en Gaza
 
UITGANGSLIED: 'Jezus zal heersen waar de zon' (871)
 

ZENDING EN ZEGEN
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl