Kerkdienst 19 maart 2023


19-03-2023 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

4e zondag veertigdagentijd

~ De 4e zondag van de Veertigdagentijd ~
Liturgie voor de dienst van de Protestantse gemeente Lank Meamert
op 19 maart 2023 om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum.
De Latijnse naam van deze zondag is ‘Laetare’ naar psalm 122 ‘Verheug je!’
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, ouderling van dienst: Sietze Greidanus, diaken: Frits Sieswerda, organist: Dirk van Mourik, leiding kindernevendienst: Jolanda Poelstra, koster: Jan Poelstra, liturgische schikking: Annet Hankel
 
~ VOORBEREIDING ~
Orgelspel
Welkom
Aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier bijeen in de naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
Amen
We gaan staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer 
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER  
die hemel en aarde gemaakt heeft            
GEBED VAN TOENADERING
* Psalm 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
1 : allen
2 : vrouwen, vanaf refrein ‘Jeruzalem dat ik bemin’ allen  
3 : mannen,  vanaf refrein ‘Jeruzalem dat ik bemin’ allen
 
SMEEKGEBED
* Lied 546 : 1,4,5 ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’
Project Kindernevendienst
* Projectlied ‘Verander je mee?’ (zie boekje Veertigdagentijd, blz. 6)
 
~ DIENST VAN HET WOORD ~
GROET
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG
…. in deze veertig dagen en heel ons leven.
Amen
Evangelielezing Johannes 9,1-23
* Lied 601 : 1 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Evangelielezing Johannes 9,24-41
* Lied 601 : 2 en 3
Overdenking
Orgelspel
* Lied 1005 : 1,2,5 ‘Zoekend naar licht hier in het duister’
De kinderen komen weer terug
 
~ DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN ~
Dankgebed, voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en inzameling van de gaven
* Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’
Wegzending en zegen
* Amen (3x)
 
veertigdagenboekje
collecte: eigen diaconie

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl