Kerkdienst 19 februari 2023


19-02-2023 09.30 uur St. Gertrudiskerk Baard Ds. A.M. Dijkstra

Liturgie voor 19 februari 2023   Baard
Voorganger: pastor A.M.Dijkstra-v.d.Woude
Ouderling van dienst: Geertje Valk
Diaken: Annalies Woudstra
Organist: Dhr. H. Westra
Koster: Sjoukje Terpstra


Thema:    Levenslessen van Jezus
 
Orgelspel
Welkom 
Aansteken van de twee tafelkaarsen 
VOTUM 
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer
g. Amen
BEMOEDIGING
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
GEBED VAN TOENADERING
Liet 280: 1, 2 en 3     Frysk     ( De freugde liedt ús nei dit hûs )
KYRIE gebed
Glorialied lied  713: 5  (  Wij moeten Gode zingen  ) 
Toelichting op de lezingen
 GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG
Eerste lezing: Exodus 22: 20 - 26
Lied   995: 1,2  ( O Vader. Trek het lot U aan )
Evangelielezing: Matteüs 5: 33 - 48  
Lied 339a   ‘U komt de lof toe’
Overdenking
Orgelspel
Lied : Lied 993: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  (  Samen op de aarde )
Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
Mededelingen 
Collectes: Schuldhulpmaatje
Lied 418: 1, 2 en 3  (  God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven )
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
Sjonge:   Liet 425  Frysk   ( Wy gean mei jo segen )
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl