Kerkdienst 14 april 2024


14-04-2024 09.30 uur Mariakerk Winsum Ds. G. Eppink

Orde van dienst voor zondag 14 april te Winsum.
Voorganger : ds. Gerjanne Eppink , Groningen.
Ouderling van dienst: Knilles Visser
Diaken: Frits Sieswerda 
Organist: Keest Stal
Koster: Jan en Jolanda Poelstra

~V O O R B E R E I D I N G~
 
Orgelspel
Welkom 
Aansteken van de twee tafelkaarsen 
VOTUM 
o. We zijn hier samengekomen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
g. Amen
 
GROET
v. Genade komt u toe en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer               
g. Amen
 
BEMOEDIGING   
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft             
 
GEBED VAN TOENADERING
* Lied : Psalm 98 : 1 en 3           
KYRIE (gebed)
* Glorialied : 645 :  1,2,5 en 6

~ D I E N S T  V A N  H E T  W O O R D ~
 
GROET
v. De HEER zal bij u zijn
g. Zijn Geest in ons midden
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
Eerste lezing  :   Jesaja 25 : 7 t/m 9
* Lied : 771 : 1,2,3
Tweede lezing :  Openbaring 5 : 1-14
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
Zingen : Lied 442 
 
~D I E N S T  V A N  G E B E D E N  E N  G A V E N~

Dankgebed, voorbeden, stilte en ‘Onze Vader’
Mededelingen (ouderling van dienst) 
Inzameling van de gaven collecte: Kerk in actie
* Lied :    Lied 767         
ZEGEN
g. Amen (gezongen, 3x)
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl