Kerkdienst 3 januari 2021


03-01-2021 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

We houden wel diensten, maar zonder kerkgangers.

U kunt uw bijdrage voor de collectedoelen van de diaconie overmaken op: NL35 RABO 0149 0347 84 t.n.v. Diaconie Streekgemeente Lank Meamert.
Collecte 3-1-2021 Stichting Present Leeuwarden

De bijdrage voor het gezamenlijk college van Kerkrentmeesters kunt u overmaken op: NL 41 RBRB 0845 1759 12 t.n.v. Streekcollege van kerkrentmeesters

Liturgie voor de onlinedienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 3 januari 2021 om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum
 

Orgelspel
Welkom
Stilte en aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest  
Amen
GROET   
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft             
GEBED VAN TOENADERING   
* Psalm 72 : 1,3 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
KYRIEGEBED
* Glorialied 468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’
 
GROET
De HEER zal bij u zijn 
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Profetenlezing: Jesaja 60,1-6
* Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’
Evangelielezing: Matteüs 2,1-12
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
PREDIKING
Orgelspel
* Lied 498 ‘Bethlehem, o uitverkoren stad’
 
GEBEDEN met voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen   
* Lied  506 ‘Wij trekken in een lange stoet’
ZEGEN
Amen
Orgelspel
 
Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Harm Westra, ouderling van dienst: Knillis Visser, diaken: Annalies Woudstra, zang: Geertje Valk, Wybrich Wijnia, Annalies Woudstra, kosters: Jan en Jolanda Poelstra
 
 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2021: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl