Kerkdienst 2 januari 2022


02-01-2022 9.30 uur Mariakerk Winsum Ds. J. Hilverda

Deze dienst is online, zonder kerkgangers.

EPIFANIE - ‘Het feest van de openbaring van de Heer’
Liturgie voor de onlinedienst van de Protestantse Gemeente Lank Meamert
op zondag 2 januari 2022 om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum
Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Mars van ’t Veer, ouderling van dienst: Anneke Lettinga, diaken: Annalies Woudstra, zang: Jolanda Poelstra, Geertje Valk, Nelleke van ’t Veer en Annalies Woudstra, kosters: Jan en Jolanda Poelstra
 
 
~ V O O R B E R E I D I N G ~
Orgelspel
Welkom
Stilte en aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest  
Amen
Hierna gaan we staan
GROET   
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer   
Amen
BEMOEDIGING  
Onze hulp is in de Naam van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft             
GEBED VAN TOENADERING   
Folle lok en seine in dit nije jier!
Lied 514a ‘Nu komt de Heer’
Psalm 72 : 1,3 ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
Lied 514a ‘Nu komt de Heer’
KYRIEGEBED
Glorialied 468 ‘Prijs de Heer die herders prijzen’
 
~ D E  S C H R I F T ~
GROET
De HEER zal bij u zijn 
Zijn Geest in ons midden
GEBED VAN DE ZONDAG 
Profetenlezing: Jesaja 11,1-10
Lied 473 ‘Er is roos ontloken’
Evangelielezing: Matteüs 2,1-12
Lied 495 : 1,3,4 ‘Toen midden in de wintertijd’
PREDIKING
Orgelspel
Lied 496 ‘Een ster ging op uit Israël’
 
~ G E B E D E N   E N   G A V E N ~
 
GEBEDEN met voorbeden, stilte, ‘Onze Vader’
Mededelingen en bestemming collectes
Lied 518 : 1,3,7 ‘Hoe helder staat de morgenster’
ZEGEN
Amen (3x)
Orgelspel

Collecte: Stichting voedselbanken Leeuwarden 
 

Terug naar overzicht

Copyright 2024: Lankmeamert Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl