Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Streekgemeente Lank Meamert te Winsum-Baard-Easterlittens

Vaststelling

 • Deze regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 8 juni 2005 en is vanaf 19 september 2005 geldig.
 • Versie 2.1. is vastgesteld door de Streekkerkenraad op 24 april 2018 en is geldig vanaf 25 april 2018.
 1. Samenstelling van de streekkerkenraad
  1. 1.De streekkerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers: 1 predikant, 12 ouderlingen (waaronder 2 jeugdouderlingen en 6 ouderling-kerkrentmeester) en 7 diakenen. Voor elk ambt komen de ambtsdragers uit de drie dorpen Winsum, Baard en Easterlittens.
  2. 2.De ambten zijn als volgt verdeeld over de drie dorpen: Ouderlingen: drie uit Winsum, twee uit Easterlittens en één uit Baard. Diakenen: drie uit Winsum, drie uit Easterlittens en één uit Baard. Ouderlingen-kerkrentmeester: uit ieder dorp twee.
 1. Verkiezingen
  1. 1.Algemeen
   1. 1.1.De belijdende- en doopleden zijn stemgerechtigd. Om stemgerechtigd te zijn dienen doopleden de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt (Ordinantie 3-2-3)
   2. 1.2.De uitnodiging om te stemmen wordt ten minste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft door de kerkenraad gedaan.
 1. 2.Verkiezing van Predikanten(Ordinantie 3-4)
  1. 2.1.De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente.
 1. 2.3.Verkiezingen van ouderlingen en diakenen (Ordinantie 3-6)
  1. 3.1.De verkiezing van ouderlingen en diakenen vindt bij voorkeur plaats in de maand november.
  2. 3.2.De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in Ordinantie 3-6-3, wordt ten minsten 6 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
  3. 3.3.De verkiezing van een ambtsdrager vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering van de stemgerechtigde leden van de gemeente.
  4. 3.4.Na kennisneming van de ingekomen aanbevelingen voor de verkiezing van ouderlingen en diakenen stelt de kerkenraad voor elk vacant ambt een kandidatenlijst vast, waaruit de verkiezing door de stemgerechtigde leden van de gemeente plaatsvindt.
  5. 3.5.Indien de kandidatenlijst niet groter is dan het aantal vacatures gelden de kandidaten als benoemd.
 1. De werkwijze en taken van de streekkerkenraad
  1. 3.1.Werkwijze
   1. 1.1.De streekkerkenraad vergadert in de regel 6 maal per jaar.
   2. 1.2.De vergaderingen van de streekkerkenraad worden tenminste 5 dagen van tevoren bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde zullen komen (de agenda).
   3. 1.3.Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende vergadering door de streekkerkenraad wordt vastgesteld.
   4. 1.4.De in Ord. 4.8.2. genoemde jaarlijkse verkiezing van het moderamen geschiedt in de eerste vergadering van de maand september.
   5. 1.5.In de vergadering genoemd in art. 3.1.4 worden de plaatsvervangers van de preses en de scriba aangewezen.
   6. 1.6.In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de (betreffende) leden van de gemeente, die wordt
 • aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt én
 • afgekondigd op tenminste twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.

In deze berichtgeving vooraf maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.

 1. 1.7.De kerkenraad kan besluiten dat gemeenteleden als toehoorder tot een bepaalde vergadering toegelaten worden.
 2. 1.8.Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de gemeente uit hoofde van Ord. 11-2-7 sub g.
 3. 1.9.De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door een aantal commissies, waaronder:
 • Liturgiecommissie
 • ZWO-commissie
 • Jeugddienstcommissie
 • Winterwerkcommissie
 • Bezoekdames
 • catecheseteam
 • ‘team’ van kindernevendienstleiders/leidsters.
 1. 1.10.Nadere bepalingen omtrent de samenstelling, benoeming en opdracht van de commissies, de contacten tussen kerkenraad en de commissies, de werkwijze van de commissies, de rapportage aan de kerkenraad e.d. zijn per commissie vastgelegd in een instructie, die als bijlage aan deze plaatselijke regeling is gehecht.

3.2. Taken

De kerkenraden van de tot de streekgemeente behorende gemeenten hebben de volgende zaken opgedragen aan de streekkerkenraad:

-        De verzorging van de gemeenschappelijke belangen van de bij de streekgemeente behorende gemeenten

-        De coördinatie van de missionaire, diaconale en pastorale arbeid in de tot de streekgemeente behorende gemeenten

-        Het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de streekgemeente en de coördinatie van het beleid van de streekgemeente en van de tot haar behorende gemeenten, voor zover dat van toepassing is

-        het leiding geven aan de verkiezing van predikanten

-        het beroepen van de predikanten

-        de zorg voor de aan de streekgemeente verbonden predikanten

-        het aanwijzen van de woonplaats van de predikanten

-        de benoeming van hen die bijstand in het pastoraat (voor de streekgemeente als geheel) verlenen

-        de verkiezing en aanwijzing van ambtsdragers met een bepaalde opdracht voor de streekgemeente

-        de bezinning op zaken die van belang zijn voor de samenleving in de streek

-        de behartiging van de belangen van de streekgemeente en de daartoe behorende gemeenten bij de overheid

-        de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de streekgemeente

-        het bevorderen van de samenwerking van de tot de streekgemeente behorende gemeenten

-        het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd

-        de zorg voor de vorming en toerusting van de ambtsdragers

-        de zorg voor het bijbelonderricht op de scholen

-        de zorg voor de catechese

-        de zorg voor het jeugdwerk

-        de zorg voor het werk van de zending

-        de zorg voor de vorming en toerusting van de gemeenteleden

 1. Besluitvorming
  1. 1.In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
  2. 2.Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is het voorstel verworpen.
  3. 3.Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt. Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen. Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden. Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.
  4. 4.Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal leden van het kerkelijk lichaam ter vergadering aanwezig is. Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet aanwezig is.
 1. De kerkdiensten
  1. 1.De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad vastgesteld rooster gehouden in de Sint Maria kerk te Winsum, de Sint Gertrude kerk te Baard en de Sint Margryt kerk te Easterlittens.
  2. 2.Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de doopvragen beantwoorden.
  3. 3.Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden toegelaten.
  4. 4.Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw, kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend. Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 6 weken van tevoren in te dienen bij de kerkenraad. Tenminste een van de betrokkenen dient lid van de gemeente te zijn. Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de betrokkenen. Tenminste 2 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
 1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden
  1. 6.1.Streekcollege van kerkrentmeesters
   1. 1.1.Het streekcollege van kerkrentmeesters bestaat uit 6 leden
   2. 1.2.De 6 kerkrentmeesters die zitting hebben in het streekcollege zijn allen ouderling
   3. 1.3.Het streekcollege van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan.
   4. 1.4.De administrateur woont de vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het bepaalde in Ord. 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
   5. 1.5.De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de streekgemeente, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 5.000,-- per betaling.
   6. 1.6.Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
   7. 1.7.Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
   8. 1.8.Tijdens de collegevergadering in de maand september wijst het college de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.
 2. 6.2Streekcollege van diakenen
  1. 2.1.Het streekcollege van diakenen bestaat uit 7 leden.
  2. 2.2.Het streekcollege van diakenen wijst uit zijn midden een administrerend diaken aan, die belast wordt met de boekhouding van het streekcollege.
  3. 2.3.De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met in achtneming van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal bedrag van € 1.000,-- per betaling. Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en penningmeester gezamenlijk bevoegd.
  4. 2.4.Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens plaatsvervanger.
  5. 2.5.Tijdens de vergadering van het college in de maand september wijst het streekcollege de plaatsvervangers van de voorzitter en de secretaris aan.
 3. 6.3begrotingen, jaarrekeningen, collecterooster
  1. 3.1.Het in de gelegenheid stellen van gemeenteleden hun mening kenbaar te maken over begroting en jaarrekening: Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de jaarrekening worden deze stukken gepresenteerd op de jaarlijkse Streek gemeenteavond.
  2. 3.2.De volledige stukken kunnen gedurende een week op verzoek worden ingezien. Bij de publicatie worden tijd en plaats vermeld.
  3. 3.3.Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.

7      Overige bepalingen

 1. 1.De grenzen van de tot de streekgemeente behorende gemeenten zijn ingetekend op een topografische kaart en het grondgebied van de gemeenten is tevens vastgelegd in een lijst met straatnamen en postcodes. Van deze documenten is een afschrift aan deze regeling gehecht.
 2. 2.In gevallen waarin de kerkorde en deze regeling niet voorzien beslist de streekkerkenraad.

Ondertekening

Aldus te Winsum vastgesteld in de vergadering van de Streekkerkenraad van 24 april 2018.

…………………………, preses

………………….………, scriba