Artikelindex

 ACTIVITEITEN:

Kerkdiensten
Alle diensten, ook speciale diensten worden zoveel mogelijk bij toerbeurt in één van onze drie kerken gevierd. Er zijn gemiddeld jaarlijks 12 gezamenlijke diensten met de gereformeerden, 6 in de gereformeerde Anna Tsjerke en 6 in een van de kerken van de streekgemeente. In een preekrooster voor het gehele jaar zijn de diensten over de dorpen verdeeld.

Winterwerk
Door het organiseren van gezamenlijke ouderenmorgens, gesprekskringen en catechesegroepen kunnen we voor zoveel mogelijk mensen iets van ‘gemeente zijn’ ervaarbaar maken.
De ouderenmorgens worden verzorgd door ds. J. Hilverda. Plaats en tijd van de bijeenkomsten worden van te voren bekend gemaakt. Om een zo aantrekkelijk mogelijk winterprogramma te organiseren werken wij samen met buurgemeenten. Over het hele winterwerk programma ontvangt u uitgebreide informatie in de kerkbladen.

De huiscatechese wordt gezamenlijk aangeboden met de Gereformeerde kerk Winsum. Huiscatecheten bespreken het materiaal en de wijze van aanpak samen met de predikant. Er zijn vier catechesegroepen:
1) 12/13/14 jarigen o.l.v. huiscatecheten.
2) 15/16 jarigen o.l.v. huiscatecheten.
3) 17+,o.l.v. predikant
4) Jongvolwassenen, o.l.v. predikant.

Huiscatecheten zijn: Jankenies Hiemstra en Fokelien Jonker.
Eindverantwoordelijk voor de catechese is de predikant.

Het startweekend van de jeugd wordt nader bekend gemaakt. Iedereen krijgt persoonlijk een uitnodiging met plaats en tijd.

Kindernevendienst
Annet Hankel 0517-341636
Jolanda Poelstra 0517-342978
Brigitte Greidanus 0517-342329

Cantorij
De cantorij bestaat uit een aantal enthousiaste zangeressen en zangers uit onze dorpen. Zij hebben er plezier in om een bijdrage te leveren aan bijzondere diensten. De medewerking van de cantorij aan deze diensten en hun bijdrage aan het ontwikkelen van liturgisch bewustzijn is een verworvenheid die de gemeente graag wil behouden. De cantorij staat onder leiding van Simon Bouma.

Liturgie commissie
Bijzondere diensten worden vaak voorbereid door de liturgiecommissie. Het doel van deze commissie is om door middel van teksten, liederen, muziek en bloemschikking van de eredienst een verantwoord liturgisch geheel te maken. We houden daarin rekening met het kerkelijk jaar. Hoogtepunt hiervan is de Paascyclus.

De liturgiecommissie bestaat uit:
Ds. J.Hilverda predikant
Simon Bouma cantor
Vacature liturgische schikking en kindernevendienst
B. Greidanus-Gillebaard verzorging drukwerk

De liturgische bloemschikkingen nemen in speciale diensten een waardevolle plaats in.

Organisten
Dhr. D. van Mourik, tel. 0517-341242
Mw. J. Bakker-Reitsma, tel. 058-8446326
Dhr. H. Westra, tel. 0517-452337

Vanouds zijn de organisten verbonden aan de lokale kerk/gemeente.
Nieuwe organisten zullen worden verbonden aan de streekgemeente.

Gemeenteavond
De streekgemeente houdt jaarlijks een gezellige/interessante gemeenteavond in maart. Het doel is om door ontmoeting de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te bevorderen.
In Winsum, Baard en Easterlittens vinden jaarlijks afzonderlijke financiële gemeenteavonden plaats, voortvloeiend uit de zelfstandigheid van de drie plaatselijke kerkvoogdijen die deel uit maken van de streekgemeente.

Kerkbladen
In onze gemeente verschijnen twee kerkbladen:

It Tsjerkebarren:
bevat gemeentenieuws uit onze streekgemeente “Lank Meamert” en de gereformeerde kerk Winsum.
De Kerkklok:
Hierin leest u ook wat er speelt in buurgemeenten in onze regio.
Van ouds hebben veel gemeenteleden een abonnement op dit blad.

Namens de streekgemeente zitten Annalies Woudstra en Brigitte Greidanus in de redactie van It Tsjerkebarren. Annalies Woudstra heeft namens de streekkerkenraad de eindredactie voor wat er als berichtgeving in de kerkbladen komt. Kopij wordt aangeleverd door Sjoukje Terpstra voor Baard, Annalies Woudstra voor Easterlittens en Ida Bouwma voor Winsum. Het is de verantwoordelijkheid van alle kerkenraadsleden dat gemeentenieuws voor publicatie wordt doorgegeven.

De Website
Ook op internet vindt u onze streekgemeente!
Op www.lankmeamert.nl wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de gemeente.

Websiteredactie:
Ds. J. Hilverda column
Anneke Strikwerda diaconie
Brigitte Greidanus kerkdiensten

Vervoer
Als u moeilijk bij de kerk kunt komen, is er altijd de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Er zijn voldoende mensen die een auto hebben en u met alle liefde willen meenemen of halen
en brengen! Belt u in voorkomende gevallen even met
mw. A. Sieswerda, tel. 0517-341711 of mw. I. Bouwma,
tel. 0517-341952

Huisbezoek
Het huisbezoek is per dorp georganiseerd.
Voor Baard is contactpersoon Mw. S. Terpstra, tel. 0517-341481.
Voor Easterlittens is contactpersoon: Anneke Bouma,
tel. 0637344978
Voor Winsum geldt een indeling in 2 wijken:
Wijk 1:
Kleasterdyk, Skâns, Hegeterp, PW Leane, Mied’igge, Brêgebuorren, Spannumerdyk, Skyldumerreed, Weakens en Franeker.
Contactpersoon: Durkje Hoekstra tel.341828.
Bezoekdames: Jankenies Hiemstra, Gré Pruiksma en Durkje Hoekstra
Wijk 2:
Fikarusleane, IJsbaanstrjitte, Sulverstrjitte, Nije Herne, De Haven,’t Heechhout, St. Japiksdyk, De Omrin, Boskdyk, Froonackerdyk, Meamerterdyk, Koaidyk, Tsjerkebuorren, Trije Kéningen, Molepaed, De Terp.
Contactpersoon: Ida Bouwma tel. 341952
Bezoekdames: Akke Sieswerda en Ida Bouwma.

Ledenadministratie

Easterlittens: Annet Hankel tel. 0517-341636
Baard: Leendert Brouwer tel. 0517-342295
Winsum: Douwe Namminga tel. 0517-341962

Ten slotte….
Mocht u naar aanleiding van alles wat u gelezen hebt vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij uw kerkenraad of predikant!

Namens de kerkenraad,
Streekgemeente Lank Meamert