Artikelindex

Woord vooraf
De gids die hier voor u ligt is bestemd voor de leden van de streekgemeente Lank Meamert. De streekgemeente bestaat uit de dorpen Winsum, Baard en Easterlittens. In de gids vindt u de nodige informatie over de activiteiten van deze drie kerkelijke gemeentes die samen de (Hervormde) streekgemeente vormen. De kerkelijke gemeente drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Daarom vindt in dit boekje tevens de namen en adressen van de kerkenraadsleden en van anderen die actief zijn in het kerkelijk verenigingsleven. Handig dus om te bewaren!

De gemeente
Op de website www.lankmeamert.nl kunt u in het beleidsplan lezen dat we een open gemeenschap willen zijn waarin ruimte is voor een divers gezelschap van gelovigen en zoekenden. De vieringen op zondag, bij toerbeurt in een van de drie dorpen te houden, nemen een centrale plaats in. De kerk wil een plek zijn om op adem te komen, te zingen, te bidden en te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Door de week zijn er activiteiten waarin ontmoeting, toerusting en dienstbaarheid belangrijk zijn. We proberen uitnodigend en laagdrempelig te zijn, voor kerkleden en voor de dorpsgemeenschap. In ‘It Tsjerkebarren’, het kerkblad dat 10 keer per jaar verschijnt, wordt een overzicht gegeven van de kerkdiensten, de gezamenlijke activiteiten met de gereformeerde Anna Tsjerke, het winterwerk enz.

Geschiedenis
Al sinds de Reformatie vormden Winsum en Baard een combinatie. In 1978 is Easterlittens erbij gekomen. Onze streekgemeente heeft voor twee derde weektaak één predikant. In 2006 zijn de gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens als streekgemeente
“Lank Meamert” samen gekomen.

Samenwerking
Voor het winterwerk werken we waar dat kan samen met de Gereformeerde kerk van Winsum zoals de catechese, het jeugdwerk en de jaarlijkse startzondag .

Organisatie
In de streekgemeente zijn de afzonderlijke kerkvoogdijen zelfstandig. De streekkerkenraad is verantwoordelijk voor het kerkelijk leven in de drie gemeenten. Zij neemt de besluiten behalve in zaken die gedelegeerd zijn aan de afzonderlijke kerkvoogdijen. De streekkerkenraad vergadert zes keer per jaar. De streekkerkenraad is tevens de gesprekspartner in het overleg met de kerkenraad van de Gereformeerde kerk.

De kerkdiensten
Om zoveel mogelijk de hoogte- en dieptepunten van het kerkelijk leven te kunnen vieren, volgen we het kerkelijk jaar. Het kerkelijk of liturgisch jaar is een prachtig instrument om alle facetten van
het leven met elkaar te delen en te beleven. In het kerkblad zal er met enige regelmaat over geschreven worden. Een paar keer per jaar zijn er de avondmaalsvieringen. Voor de bediening van de doop of voor een huwelijksbevestiging vindt er altijd overleg met de predikant plaats.


ADRESSEN:

De predikant:
Ds. J. Hilverda
Kleasterdyk 2
8831 XB Winsum.

telefoonnummer 0517-234271
emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TELEFOONNUMMERS:

Streekkerkenraad:
Ds. Jurjen Hilverda, predikant, tel. 0517-234271

Dhr. Yde Groenveld, ouderling-kerkrentmeester, tel. 058-3000138

Mw. Sjoukje Terpstra-Steenbeek, ouderling, tel. 0517-341481

Mw. Geertje Valk, ouderling, tel. 0517-341874

Dhr. Sietze Greidanus, ouderling-kerkrentmeester en scriba,
tel. 0517-342329

Dhr. F. Sieswerda, diaken, tel. 0517-341851

Dhr. Knilles Visser, ouderling-kerkrentmeester, tel. 0517-341426

Mw. Annalies Woudstra, diaken, tel. 0517-342226

Mw. Anneke Lettinga, ouderling-kerkrentmeester,
tel. 0517-341536

Mw. Anneke Bouma, ouderling, tel. 0515-332646

Mw. Neeltje van der Woude, diaken, tel. 0515-331248

Moderamen: (dagelijks bestuur)
Ds. Jurjen Hilverda, Annalies Woudstra, Geertje Valk en
Sietze Greidanus

Postadressen:
Secretariaat “Lank Meamert” De Haven 5, 8831 ZP, Winsum
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mw. I. Bouwma-Frankena, penningmeester Streek Diaconie,
tel. 0517-341952
Bankrekeningnummer: NL 35 RABO 0149 0347 84

Dhr. J. Klaver, penningmeester Streekgemeente Lank Meamert, tel. 0517-341782
Bankrekeningnummer: NL 41 RBRB 0845 1759 12

HERVORMDE GEMEENTE BAARD
College van Kerkrentmeesters:

Dhr. J.J. Pijlman, voorzitter
tel. 0517-341420

Dhr. Y. Groenveld
tel. 058-3000138

Dhr. A. Terpstra, administrerend kerkrentmeester
tel. 0517-341481

Dhr. Y. Valk
tel. 0517-341874

Koster:
Mw. C. Reitsma-Pijlman
tel. 0517-342453

HERVORMDE GEMEENTE EASTERLITTENS
College van kerkrentmeesters:

Mw. A. Lettinga
tel. 0517-341536

Dhr. U. Stremler
tel. 0517-341480

Dhr. A. Bouma, secretaris
tel. 0515-332646

Financiële administratie
Mevrouw M. Osinga – van der Veen
0515-335136 / 06-21315347

Koster:
Dhr. P. van Gunst
tel. 0517-341642

HERVORMDE GEMEENTE WINSUM
College van kerkrentmeesters:

Dhr. S. Greidanus, voorzitter
tel. 0517-342329

Dhr. D. Reitsma, secretaris
tel. 0517-341707

Dhr. K. Visser, financiën
tel. 0517-341426

Financiële administratie:
Dhr. K. Visser
tel. 0517-341426
Bankrekening NL 02 RABO 0371 0007 69

Kosters:
Jan en Jolanda Poelstra,
tel. 0517-342978, 06 10314199 


 ACTIVITEITEN:

Kerkdiensten
Alle diensten, ook speciale diensten worden zoveel mogelijk bij toerbeurt in één van onze drie kerken gevierd. Er zijn gemiddeld jaarlijks 12 gezamenlijke diensten met de gereformeerden, 6 in de gereformeerde Anna Tsjerke en 6 in een van de kerken van de streekgemeente. In een preekrooster voor het gehele jaar zijn de diensten over de dorpen verdeeld.

Winterwerk
Door het organiseren van gezamenlijke ouderenmorgens, gesprekskringen en catechesegroepen kunnen we voor zoveel mogelijk mensen iets van ‘gemeente zijn’ ervaarbaar maken.
De ouderenmorgens worden verzorgd door ds. J. Hilverda. Plaats en tijd van de bijeenkomsten worden van te voren bekend gemaakt. Om een zo aantrekkelijk mogelijk winterprogramma te organiseren werken wij samen met buurgemeenten. Over het hele winterwerk programma ontvangt u uitgebreide informatie in de kerkbladen.

De huiscatechese wordt gezamenlijk aangeboden met de Gereformeerde kerk Winsum. Huiscatecheten bespreken het materiaal en de wijze van aanpak samen met de predikant. Er zijn vier catechesegroepen:
1) 12/13/14 jarigen o.l.v. huiscatecheten.
2) 15/16 jarigen o.l.v. huiscatecheten.
3) 17+,o.l.v. predikant
4) Jongvolwassenen, o.l.v. predikant.

Huiscatecheten zijn: Jankenies Hiemstra en Fokelien Jonker.
Eindverantwoordelijk voor de catechese is de predikant.

Het startweekend van de jeugd wordt nader bekend gemaakt. Iedereen krijgt persoonlijk een uitnodiging met plaats en tijd.

Kindernevendienst
Annet Hankel 0517-341636
Jolanda Poelstra 0517-342978
Brigitte Greidanus 0517-342329

Cantorij
De cantorij bestaat uit een aantal enthousiaste zangeressen en zangers uit onze dorpen. Zij hebben er plezier in om een bijdrage te leveren aan bijzondere diensten. De medewerking van de cantorij aan deze diensten en hun bijdrage aan het ontwikkelen van liturgisch bewustzijn is een verworvenheid die de gemeente graag wil behouden. De cantorij staat onder leiding van Simon Bouma.

Liturgie commissie
Bijzondere diensten worden vaak voorbereid door de liturgiecommissie. Het doel van deze commissie is om door middel van teksten, liederen, muziek en bloemschikking van de eredienst een verantwoord liturgisch geheel te maken. We houden daarin rekening met het kerkelijk jaar. Hoogtepunt hiervan is de Paascyclus.

De liturgiecommissie bestaat uit:
Ds. J.Hilverda predikant
Simon Bouma cantor
Vacature liturgische schikking en kindernevendienst
B. Greidanus-Gillebaard verzorging drukwerk

De liturgische bloemschikkingen nemen in speciale diensten een waardevolle plaats in.

Organisten
Dhr. D. van Mourik, tel. 0517-341242
Mw. J. Bakker-Reitsma, tel. 058-8446326
Dhr. H. Westra, tel. 0517-452337

Vanouds zijn de organisten verbonden aan de lokale kerk/gemeente.
Nieuwe organisten zullen worden verbonden aan de streekgemeente.

Gemeenteavond
De streekgemeente houdt jaarlijks een gezellige/interessante gemeenteavond in maart. Het doel is om door ontmoeting de betrokkenheid en verantwoordelijkheid te bevorderen.
In Winsum, Baard en Easterlittens vinden jaarlijks afzonderlijke financiële gemeenteavonden plaats, voortvloeiend uit de zelfstandigheid van de drie plaatselijke kerkvoogdijen die deel uit maken van de streekgemeente.

Kerkbladen
In onze gemeente verschijnen twee kerkbladen:

It Tsjerkebarren:
bevat gemeentenieuws uit onze streekgemeente “Lank Meamert” en de gereformeerde kerk Winsum.
De Kerkklok:
Hierin leest u ook wat er speelt in buurgemeenten in onze regio.
Van ouds hebben veel gemeenteleden een abonnement op dit blad.

Namens de streekgemeente zitten Annalies Woudstra en Brigitte Greidanus in de redactie van It Tsjerkebarren. Annalies Woudstra heeft namens de streekkerkenraad de eindredactie voor wat er als berichtgeving in de kerkbladen komt. Kopij wordt aangeleverd door Sjoukje Terpstra voor Baard, Annalies Woudstra voor Easterlittens en Ida Bouwma voor Winsum. Het is de verantwoordelijkheid van alle kerkenraadsleden dat gemeentenieuws voor publicatie wordt doorgegeven.

De Website
Ook op internet vindt u onze streekgemeente!
Op www.lankmeamert.nl wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de gemeente.

Websiteredactie:
Ds. J. Hilverda column
Anneke Strikwerda diaconie
Brigitte Greidanus kerkdiensten

Vervoer
Als u moeilijk bij de kerk kunt komen, is er altijd de mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden. Er zijn voldoende mensen die een auto hebben en u met alle liefde willen meenemen of halen
en brengen! Belt u in voorkomende gevallen even met
mw. A. Sieswerda, tel. 0517-341711 of mw. I. Bouwma,
tel. 0517-341952

Huisbezoek
Het huisbezoek is per dorp georganiseerd.
Voor Baard is contactpersoon Mw. S. Terpstra, tel. 0517-341481.
Voor Easterlittens is contactpersoon: Anneke Bouma,
tel. 0637344978
Voor Winsum geldt een indeling in 2 wijken:
Wijk 1:
Kleasterdyk, Skâns, Hegeterp, PW Leane, Mied’igge, Brêgebuorren, Spannumerdyk, Skyldumerreed, Weakens en Franeker.
Contactpersoon: Durkje Hoekstra tel.341828.
Bezoekdames: Jankenies Hiemstra, Gré Pruiksma en Durkje Hoekstra
Wijk 2:
Fikarusleane, IJsbaanstrjitte, Sulverstrjitte, Nije Herne, De Haven,’t Heechhout, St. Japiksdyk, De Omrin, Boskdyk, Froonackerdyk, Meamerterdyk, Koaidyk, Tsjerkebuorren, Trije Kéningen, Molepaed, De Terp.
Contactpersoon: Ida Bouwma tel. 341952
Bezoekdames: Akke Sieswerda en Ida Bouwma.

Ledenadministratie

Easterlittens: Annet Hankel tel. 0517-341636
Baard: Leendert Brouwer tel. 0517-342295
Winsum: Douwe Namminga tel. 0517-341962

Ten slotte….
Mocht u naar aanleiding van alles wat u gelezen hebt vragen hebben, dan kunt u hiermee terecht bij uw kerkenraad of predikant!

Namens de kerkenraad,
Streekgemeente Lank Meamert