Artikelindex

Woord vooraf
De gids die hier voor u ligt is bestemd voor de leden van de streekgemeente Lank Meamert. De streekgemeente bestaat uit de dorpen Winsum, Baard en Easterlittens. In de gids vindt u de nodige informatie over de activiteiten van deze drie kerkelijke gemeentes die samen de (Hervormde) streekgemeente vormen. De kerkelijke gemeente drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Daarom vindt in dit boekje tevens de namen en adressen van de kerkenraadsleden en van anderen die actief zijn in het kerkelijk verenigingsleven. Handig dus om te bewaren!

De gemeente
Op de website www.lankmeamert.nl kunt u in het beleidsplan lezen dat we een open gemeenschap willen zijn waarin ruimte is voor een divers gezelschap van gelovigen en zoekenden. De vieringen op zondag, bij toerbeurt in een van de drie dorpen te houden, nemen een centrale plaats in. De kerk wil een plek zijn om op adem te komen, te zingen, te bidden en te luisteren naar de verhalen uit de bijbel. Door de week zijn er activiteiten waarin ontmoeting, toerusting en dienstbaarheid belangrijk zijn. We proberen uitnodigend en laagdrempelig te zijn, voor kerkleden en voor de dorpsgemeenschap. In ‘It Tsjerkebarren’, het kerkblad dat 10 keer per jaar verschijnt, wordt een overzicht gegeven van de kerkdiensten, de gezamenlijke activiteiten met de gereformeerde Anna Tsjerke, het winterwerk enz.

Geschiedenis
Al sinds de Reformatie vormden Winsum en Baard een combinatie. In 1978 is Easterlittens erbij gekomen. Onze streekgemeente heeft voor twee derde weektaak één predikant. In 2006 zijn de gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens als streekgemeente
“Lank Meamert” samen gekomen.

Samenwerking
Voor het winterwerk werken we waar dat kan samen met de Gereformeerde kerk van Winsum zoals de catechese, het jeugdwerk en de jaarlijkse startzondag .

Organisatie
In de streekgemeente zijn de afzonderlijke kerkvoogdijen zelfstandig. De streekkerkenraad is verantwoordelijk voor het kerkelijk leven in de drie gemeenten. Zij neemt de besluiten behalve in zaken die gedelegeerd zijn aan de afzonderlijke kerkvoogdijen. De streekkerkenraad vergadert zes keer per jaar. De streekkerkenraad is tevens de gesprekspartner in het overleg met de kerkenraad van de Gereformeerde kerk.

De kerkdiensten
Om zoveel mogelijk de hoogte- en dieptepunten van het kerkelijk leven te kunnen vieren, volgen we het kerkelijk jaar. Het kerkelijk of liturgisch jaar is een prachtig instrument om alle facetten van
het leven met elkaar te delen en te beleven. In het kerkblad zal er met enige regelmaat over geschreven worden. Een paar keer per jaar zijn er de avondmaalsvieringen. Voor de bediening van de doop of voor een huwelijksbevestiging vindt er altijd overleg met de predikant plaats.