Artikelindex

 

Hoofdstuk IX Vorming en toerusting

Wat we eronder verstaan

Een breed aanbod aan vorming en toerusting is om diverse redenen van belang:
• We leven in een tijd van voortdurende veranderingen; dat vraagt om voortdurende bezinning.
• Mensen zijn mondig; ze willen gehoord worden en meepraten.
• Er is een grote groep mensen die de kernfuncties van de gemeente,'mensen bij elkaar brengen, in contact brengen met het geheim van Gods aanwezigheid en zo bemoedigen en toerusten tot hun taak in de wereld', via groeps- en gesprekswerk intenser beleeft dan via de eredienst.

Bestaande situatie

Al een aantal jaren hebben we samen met de Gereformeerde kerk in Winsum een zeer breed aanbod aan vormings- en toerustingswerk.
Boekbesprekingen, ouderenmorgens, gespreksgroepen, schilderen, toneel en excursies.
Voor een deel organiseren we dit samen met de P.K.N. gemeente Ter Poarte in Deinum, Boksum en Blessum en de Hervormde gemeente Lekkum. Voor sommige activiteiten vragen we de deelnemers om een bijdrage in de kosten dit blijkt geen belemmering te zijn te zijn.
Het winterwerk wordt voorbereid door de beide predikanten van de Gereformeerde kerk en de Hervormde streekgemeente.

Waar willen we naar toe?

Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen:
• Ieder jaar komt er een taakgroep winterwerk die het programma voorbereidt; in die taakgroep dienen ook diaconie, liturgiecommissie en jeugdwerk vertegenwoordigd te zijn.
• Handhaven van een veelkleurig scala aan activiteiten.
• Extra inspanning om activiteiten te ontwikkelen die ook dertigers aanspreken en bij de gemeente betrekken.
• Betere communicatie van onze activiteiten naar buiten. Dit in samenwerking met de op te richten taakgroep communicatie.
• Handhaven en versterking van de samenwerking met buurgemeenten.