Artikelindex

 

Hoofdstuk VII Financiën en beheer

Wat we eronder verstaan

De streekgemeente Lank-Meamert heeft geen bezittingen, geen vermogen en beheert geen gebouwen. De geldelijke middelen van de streekgemeente komen uit de drie aangesloten gemeenten. Deze middelen worden jaarlijks op basis van een werkbegroting beschikbaar gesteld. Deze werkbegroting wordt in de vergadering van de Streekkerkenraad vastgesteld.
Iedere aangesloten gemeente voert haar eigen financieel beheer, welk per definitie niet is terug te vinden in het beleidsplan van de streekgemeente. Vermogensrechtelijke aangelegenheden, exploitatie en onderhoud gebouwen, werkgeverschap kosters en organisten vallen onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.

Bestaande situatie

De streekgemeente heeft een college van kerkrentmeesters. Daarin hebben alle ouderlingen-kerkrentmeester van de drie aangesloten gemeenten zitting. Het dagelijks bestuur van het
Streekcollege van kerkrentmeesters bestaat uit de drie voorzitters van de afzonderlijke colleges
of hun plaatsvervangers.

Bij de vorming van de streekgemeente is duidelijk vastgesteld dat de drie afzonderlijke colleges van kerkrentmeesters zelfstandig blijven. Vanuit die zelfstandige positie worden middelen beschikbaar gesteld aan de streekgemeente aan de hand van een verdeelsleutel.

De streekgemeente is gebruiker van de diverse kerken en gebouwen, maakt gebruik van de diensten van de kosters. De organisten en de cantor zijn verbonden aan de streekgemeente Lank-Meamert. Wensen op dit gebied kunnen op de Streekkerkenraadsvergadering, voor het vaststellen van de jaarlijkse werkbegroting, worden behandeld en indien nodig teruggekoppeld naar de betreffende gemeente.

De uitgaven van de streekgemeente worden in opdracht van de kerkrentmeesters door een administrateur uitgevoerd. De begroting wordt door de kerkrentmeesters opgesteld en vastgesteld door de streekkerkenraad. De predikant is verbonden aan de streekgemeente. Alle kosten welke verbonden zijn aan de predikantsplaats ressorteren onder de administratie van het Streekcollege van kerkrentmeesters.

Waar willen we naar toe?

In stand houden van een financieel goed draaiende streekgemeente.

Middelen
De middelen komen uit de afzonderlijke "colleges van de kerkrentmeesters" van de drie aangesloten gemeenten naar rato van een verdeelsleutel die voorheen werd toegepast in de voorgaande combinatie Winsum-Baard-Easterlittens.