Artikelindex

 

Hoofdstuk VI Jeugd, Jongeren en Catechese

Wat we eronder verstaan

Het organiseren van ontmoetingen van jeugdigen waar God en traditie ter sprake worden gebracht.

Visie
Jeugdwerk dient niet een apart eiland binnen de gemeente te zijn. Ontmoeting dient een centrale plaats te krijgen. Bij de vormgeving dient niet alleen gedacht te worden vanuit het behoud van de bestaande situatie. Een kerkbrede discussie over de invulling van het jeugdwerk is voortdurend nodig. Het organiseren van betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen bij het jeugdwerk blijft de uitdaging.

Bestaande situatie

De jeugdraad
De jeugdraad is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd van de streekgemeente en de Gereformeerde kerk in Winsum. De jeugdraad is samengesteld uit (indien mogelijk) afgevaardigden van:
• de leiding van de jeugdclubs;
• leden van het catecheseteam;
• leiding kindernevendienst;
• kerkenraden: jeugddiaken/jeugdouderling, kinderoppas en ouderraad.
De jeugdraad kiest uit haar eigen midden een voorzitter. De voorzitter is per toerbeurt de jeugddiaken/jeugdouderling. Indien een groep niet vertegenwoordigd is, houdt zij de jeugdraad op de hoogte door middel van een halfjaarlijks verslag.
De jeugdraad coördineert het jeugdwerk in de gemeenten. De jeugdraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen.

Jeugdclubs
Er is een jeugdclub voor jongeren van acht tot twaalf jaar en één voor jongeren van twaalf tot veertien jaar. Hier worden onderwerpen behandeld en activiteiten gedaan die deze groepen aanspreken.

Catecheseteam
Het catecheseteam is, samen met de predikant verantwoordelijk voor de huiscatechese aan
12 -16 jarigen. De eigen predikant is verantwoordelijk voor de belijdeniscatechese. De huiscatechese bestaat uit twee groepen. Te weten een groep van
12 tot 14 jaar en een groep van 14 tot 16 jaar. Daarna is er een mogelijkheid tot catechese aan de groep van 17 jaar en ouder.
De huiscatechese wordt eens in de twee weken gehouden vanaf de herfstvakantie tot Pasen. Er is samen met de predikant tweemaal per jaar een evaluatie, in december en in april. Het materiaal is afkomstig van het PDC. Ook wordt gebruik gemaakt van speciale avonden die door het PDC georganiseerd worden. Daar wordt het catecheseteam goed geholpen en voorgelicht. De afgelopen twee jaar komt het materiaal uit de werkmap Motieven (14 tot 16 jaar). Daarin komen verschillende onderwerpen aan bod. Motieven uit wereld van Kerk en geloof tot het thema 'teksten uit de Bijbel naar de tijd van nu'. Ook tradities rond liefde, trouwen en rouwen komen aan bod. De groep 12 tot14 jarigen maakt gebruik van de methode Provider en de groeibijbel.

Kindernevendienst
De kindernevendienst functioneert onder leiding van de jeugddiaken of jeugdouderling. Deze zorgt ervoor dat er volgens rooster op zondagmorgen het thema van de eredienst op een voor kinderen aantrekkelijke manier aan de orde wordt gesteld. Tweemaal per jaar is er een speciale kinderdienst. In Winsum is er één keer per jaar in samenwerking met de christelijke basisschool een KSG-dienst.
• Tevens organiseert de kindernevendienst onder leiding van de jeugddiaken of jeugdouderling samen met de predikant een kerstfeest in Easterlittens voor het hele dorp. Alle kinderen uit Easterlittens worden d.m.v. een uitnodiging in de gelegenheid gesteld om actief aan het kerstfeest deel te nemen. Voor de organisatie kan de jeugddiaken of jeugdouderling een beroep doen op ad hoc vrijwilligers of werkgroepjes.
• Ieder jaar organiseert de kindernevendienst van Winsum samen met de kindernevendienst van de Gereformeerde Kerk een kinderkerstfeest. Dit wordt beurtelings gehouden in een van de kerken. Alle kinderen van beide basisscholen worden hiervoor uitgenodigd.
Tijdens combinatiediensten is er gezamenlijk kindernevendienst. Projecten worden in overleg met elkaar uitgezocht en zonodig op elkaar afgestemd. Dit om continuïteit te bewaren. Ten slotte wordt er ieder jaar tijdens een speciaal daarvoor geplande dienst aandacht besteed aan de kinderen die de kindernevendienst verlaten. Het beleid is dat er iedere zondag een kindernevendienst wordt georganiseerd met uitzondering van de zomerperiode.

Waar willen we naar toe?

• Op elkaar afstemmen van de plaatselijke verschillen.
• Zoeken naar mogelijkheden tot het motiveren en toerusten van alle jeugdmedewerkers.
• Proberen uitnodigende activiteiten te ontwikkelen voor alle jeugdigen in de dorpen.
• We willen twee keer per jaar een jongerendienst organiseren waarbij de jongeren zelf de dienst voorbereiden en verzorgen.