Artikelindex

 

Hoofdstuk V Diaconaat, Missionair werk en ZWO*

Wat we eronder verstaan

Als gemeente willen we dienstbaar zijn aan elkaar en de samenleving.
Diaconaat is een zaak van barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat staat voor betrokken zijn bij vreugde en vooral bij het verdriet en de zorgen van mensen buiten en binnen de eigen gemeenschap. Diakenen gaan de gemeente voor in die betrokkenheid. Betrokkenheid is meer dan alleen het inzamelen van geld. Het gaat ook om de ontmoeting van mens tot mens. Je laten raken door de ander en van de ander leren. Er zijn als iemand je nodig heeft en nabij blijven, ook als het moeilijk wordt.

De diaconie neemt als uitgangspunt die taken die haar in de Kerkorde zijn toevertrouwd, tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld, te weten:

• De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
• De dienst aan de tafel van de Heer.
• Het inzamelen en besteden van de gaven.
• Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
• Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.
• Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
• Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande.
• Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en zo zij daartoe geroepen wordt, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

• De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de collecten.
• De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.
• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de financiële zaken van de gemeente van diaconale aard.

Bestaande situatie

De diaconie van de streekgemeente bestaat momenteel (2016) uit 3 leden.
De volgende functies zijn verdeeld binnen de diaconie:
voorzitter, penningmeester en notulist.
Het steven van de diaconie is om 6 x per jaar bij elkaar te komen.
Met kerst worden er door bezoekdames en vrijwilligers en kerkenraadsleden kerstattenties bezorgd aan alleenstaanden vanaf 65 jaar en voor ouderen vanaf 75 jaar.
Er wordt gecollecteerd volgens een collecterooster.
De collecteopbrengst wordt gestort op de rekening van het betreffende doel.

Waar willen we naar toe?

Een diaconaal project presenteren waarmee we als gemeente voor langere tijd aan de slag kunnen, dit nemen we als het ware over van de opgeheven Zendingscommissie.

Met de predikant en de liturgiecommissie komen tot meer variatie in de vormgeving van
het Heilig Avondmaal.

• Ons verder oriënteren op de manier waarop we het plaatselijke diaconale werk vorm geven. Te denken valt aan het inventariseren van noden en hoe daarop te reageren.