Artikelindex

 

Hoofdstuk IV Pastoraat

Wat we eronder verstaan

Onder pastoraat verstaan we dat de gemeenteleden naar elkaar omzien en elkaar bijstaan.
Voor een deel gebeurt dat spontaan, anderzijds vraagt dit om een doelgerichte organisatie die ervoor zorgt dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen en die mogelijkheden schept om elkaar te ontmoeten.

Bestaande situatie

De coördinatie van het pastoraat berust bij het ouderlingenberaad dat bestaat uit afgevaardigden van de kerkenraad uit elk dorp en de predikant.

Baard heeft één wijkouderling, deze fungeert als contactpersoon tussen gemeenteleden en kerkenraad. Deze wijkouderling verzorgt het aandachtspastoraat, op verzoek bijgestaan door andere gemeenteleden. Waar nodig overlegt zij met de predikant.
Crisispastoraat, rouw- trouw en dooppastoraat wordt verzorgd door de predikant, tevens is deze bereikbaar voor aandachtspastoraat op verzoek.

In Easterlittens is een bezoekteam bestaande uit verschillende kerkenraadsleden, zij verzorgen het aandachtspastoraat en gaan zonodig op ziekenbezoek. De predikant verzorgt het crisis-, rouw-, trouw- en dooppastoraat. Ook bezoekt de predikant minimaal één keer per jaar de thuiszittende ouderen die tot de gemeente behoren. Tevens is de predikant op verzoek beschikbaar voor aandachtspastoraat.

Winsum is in drie bezoekwijken ingedeeld. Het aandachtspastoraat onder ouderen wordt onder leiding van de predikant verzorgd door bezoekdames. Het bezoekteam, bestaande uit zes bezoekdames en een kerkenraadslid, komt drie keer per jaar samen met de predikant om het wel en wee in de wijk door te nemen. Zo nodig wordt er toerusting verzorgd door de predikant. Ook kunnen hier verzoeken om extra aandachtspastoraat door de predikant worden door gegeven. Crisis-, rouw-, trouw- en dooppastoraat wordt door de predikant verzorgd. Ouderen die aan huisgebonden zijn worden minimaal één keer per jaar door de predikant bezocht.

Om ontmoeting en omzien naar elkaar onder ouderen te bevorderen, vinden er in het winter seizoen voor de gehele streekgemeente zes tot zeven ouderenbijeenkomsten onder leiding van de predikant plaats. Tijdens deze ontmoetingen wordt wel en wee met elkaar gedeeld, aan toerusting gedaan, aandacht aan het kerkelijk jaar geschonken en de gaande zaken in de gemeente besproken. Ten slotte is het aan de predikant initiatief te nemen betreffende groepspastoraat: mensen bij elkaar brengen die in een zelfde levensfase verkeren, of rond een bepaalde problematiek. Naar behoefte is er gelegenheid tot groot huisbezoek. De predikant legt een thema ter vaststelling voor aan het ouderlingenberaad. De uitvoering berust bij predikant en de daarvoor aangewezen ouderlingen.

Deze opzet laat onverlet dat het van groot belang is, dat gemeenteleden, als ze behoefte hebben aan pastorale zorg, dit zelf aangeven en dat gemeenteleden ook onderling elkaar steunen en naar elkaar omzien.

Onderling pastoraat
Omdat pastoraat een functie is van de hele gemeente, vraagt dat om het organiseren van gelegenheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen. Dit is een taak van de kerkenraad. Zo stelt de kerkenraad jaarlijks een taakgroep aan voor de organisatie van een gemeentereisje en een informele ontmoeting voor alle kerkelijk medewerkers. Ook tijdens het winterwerkprogramma zijn er tal van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
De jeugddiakenen zien er op toe dat er geregeld ontmoetingen voor en met kinderen/jongeren georganiseerd worden. Tevens organiseren zij geregeld ontmoetingen met de leiding van de kindernevendienst.
De kerkenraad wijst eens per jaar een taakgroep aan om een gemeenteavond te organiseren waar ontmoeting centraal staat. De kerkenraad ziet er op toe dat de taakgroepen financieel en qua vorming en toerusting de ruimte krijgen om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Waar willen we naar toe?

Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen:
• Op elkaar afstemmen van plaatselijke verschillen.
• Goede begeleiding van ieder die pastoraal werk doet.
• Jaarlijks gelegenheid bieden tot groothuisbezoek.
• Vanuit het openstaan naar de wereld ligt het voor de hand om de kring van mensen die deelnemen aan de aangeboden activiteiten voor een deel te verbreden, van alleen gemeenteleden naar andere dorpsbewoners en buurgemeenten.
• Jaarlijks aanbieden van een thema-avond met een pastoraal karakter, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen met elkaar kunnen delen.