Artikelindex


Hoofdstuk III De streekkerkenraad

Wat we eronder verstaan

Karakter
Een kerkelijke gemeente drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Wat mensen voor de kerk doen, doen ze in hun vrije tijd. Dat betekent dat ze er ook plezier aan moeten beleven. Een gemeente moet daarom zuinig zijn op haar vrijwilligers, hen waarderen en zorgen dat ze zelf ook wat terug krijgen voor hun inzet. Aan plezier, ervaring en verdieping. In ieder geval mag je hen niet overvragen. Dat vraagt om duidelijke, goed afgebakende taken, spreiding van verantwoordelijkheden, goede begeleiding en een heldere organisatie.

De belangrijkste taak van de kerkenraad is het leidinggeven aan het werk van de gemeente.
Om goed leiding te kunnen geven aan de streekgemeente is het nodig om als kerkenraad geregeld bij elkaar te komen om tot goede overwegingen en besluiten te kunnen komen. Voorts is de kerkenraadsvergadering ook bij uitstek een mogelijkheid waarin ambtsdragers gestimuleerd en gemotiveerd kunnen worden om hun werk te doen. Er moet dus altijd ruimte gemaakt worden voor bezinning en een gesprek aan de hand van een tekst, lied of afbeelding zodat er iets van ontmoeting ontstaat.

Bestaande situatie

Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit de scriba van de streekkerkenraad, één ouderling, een ouderling kerkrentmeester één diaken en de predikant.

Taak van het moderamen
• de vergadering van de streekkerkenraad voorbereiden;
• kerkenraadsbesluiten uitvoeren (voor zover niet aan anderen opgedragen);
• zaken van formele en administratieve aard af doen;
• zaken af doen die geen uitstel verdragen.

De vergadering van de kerkenraad

Deze bestaat momenteel uit 1 predikant, 3 ouderlingen (1 vacature), 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen. De ambtsdragers komen bij voorkeur evenredig verdeeld uit de drie dorpen Winsum, Baard en Easterlittens.
De streekkerkenraad vergadert zes keer per jaar.

De bevoegdheden en taken van de kerkenraad

Het vaststellen van het beleidsplan, de begrotingen, jaarplannen en jaarrekeningen van diaconie en het college van kerkrentmeesters, het organiseren van de verkiezingen van ambtsdragers, de zorg voor de bediening van woord en sacrament.

Het instellen van taak- en werkgroepen, benoemen van leden van taak- en werkgroepen, instructie van werkgroepen, toetsen van het werk van werk- en taakgroepen aan het beleidsplan en jaarplan, het voorbereiden van beleidsplan en jaarplan.
1. In september het opstarten van het winterwerk en het jaarplan. Voorbereiding vergadering met de Kerk.
2. Eind oktober/begin november voor de vaststelling van de begrotingen van het komende jaar en het collecterooster, voorbereidingen kerstfeesten, voorbereiden en vaststelling van verkiezingen.
3. Eind januari evaluatie kerstfeesten en draaiboek paascyclus.
4. In maart voorbereiding vergadering met de gereformeerde kerk en het vaststellen van de jaarrekeningen.
5. In april/mei voor de vaststelling van het preekrooster voor het daaropvolgende jaar, Evaluatie paascyclus, voorbereiding Hemelvaart en Pinksteren.
6. In juni voor de evaluatie van het afgelopen jaar en de voorbereiding van de nieuwe jaarplannen.

Waar willen we naar toe?

• Werken aan een motiverend klimaat.
• De organisatie zo efficiënt mogelijk maken.
• Werken aan een levendige gemeente die kerkelijke betrokkenheid in stand houdt in alle drie dorpen.