Artikelindex

Hoofdstuk I Profiel

Algemeen

De streekgemeente profileert zich als een zoekgemeenschap met ruimte voor communicatie en dialoog. De pluriformiteit zien we als een kans in plaats van als een bedreiging. Er is ruimte voor zowel de individuele als voor de gezamenlijke invulling van geloven. De viering neemt een centrale plaats in, waarin Gods woord tot ons komt. In de wekelijkse samenkomst wordt de kern van de gemeente bevestigd. Er wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van de eredienst.
Kernwoorden zijn: zoekgemeenschap, vieren, dienstbaarheid en openheid.

De streekgemeente bestaat uit de Hervormde gemeenten van Winsum, Baard en Easterlittens en valt onder de classis Franeker. Vanaf september 1992 tot en met juli 2015 was ds. H. Post-Knol verbonden aan de drie gemeenten.

Op 5 februari 2017 heeft de streekgemeente ds. J. Hilverda bevestigd.Het betreft een deeltijdbaan voor tweederde deel. De streekkerkenraad verzorgt de gemeenschappelijke belangen van de streekgemeente waaronder de missionaire, diaconale en pastorale arbeid. De drie plaatselijke colleges van kerkrentmeesters houden zelfstandig het beheer over de kerkelijke bezittingen van de plaatselijke (deel)gemeente.

De streekgemeente Winsum-Baard-Easterlittens is voornamelijk geografisch georganiseerd (naar territorium), d.w.z. dat het uitgangspunt van de gemeente de omgeving rond Winsum, Baard en Easterlittens is. Dit in tegenstelling tot een gemeente die mentaal georganiseerd is en waarin gemeenteleden vooral bepaalde voorkeuren delen. Het is een plattelandsgemeente die zich kenmerkt door een veelkleurige geloofsbeleving.

De naam "Lank-Meamert"

Nadat de streekgemeente op 28 september 2006 een feit was, rees de vraag; 'welke naam krijgt de Hervormde streekgemeente Winsum-Baard-Easterlittens?'
Op de streekkerkenraadsvergadering van 14 maart 2007 heeft de kerkenraad gekozen voor de naam Lank-Meamert. Deze naam is ontstaan door verbindingslijnen tussen de drie dorpen te zoeken. Tussen Winsum en Baard lag de kleine terp Meamert en tussen Winsum en Easterlittens de terpen Langwerd en Hokwert. De uitgangen: -ert, -wert, -werd hebben dezelfde betekenis van: door water omspoeld land. Een samenvoeging van deze drie namen, Langwerd, Hokwert en Meamert heeft de naam "Lank-Meamert" opgeleverd.
Als bron is gebruikt, een oudheidkundige kaart van Baerderadiel uit het boek Baerderadiel, In geakunde, uitgave 1977.

Omschrijving dorpen

De dorpen Winsum, Baard en Easterlittens zijn terpdorpen in de Greidhoeke en liggen in het midden van de vierhoek van de steden Franeker, Leeuwarden, Sneek en Bolsward.

Tot 1 januari 2018 behoorden zij tot de 29 dorpen van de gemeente Littenseradiel. Sinds de gemeentelijke herindeling behoren Baard en Easterlittens tot de gemeente Leeuwarden en Winsum tot de gemeente Waadhoeke. Winsum telt 1056 inwoners, Baard 190 en Easterlittens 436 inwoners.

Alle drie de dorpen hebben verbinding met open vaarwater. Winsum ligt aan de Franekervaart, Baard aan de Bolswardervaart en Easterlittens aan het kruispunt van deze waterwegen.

Geschiedenis

De streekgemeente Lank-Meamert is ontstaan in 2006 als een logisch vervolg op de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens als combinatie. Deze combinatie van de drie dorpen kwam tot stand op 1 januari 1977. Op die datum werd ds. Y. Slik aangesteld voor pastoraal werk in de drie dorpen. Op 19 juni 1983 werd Ds. G.C. Eppink in de Hervormde gemeente van Winsum bevestigd.
De (zelfstandige) kerkelijke Gemeente Baard vormt al van voor de Reformatie (1500-1600) een combinatie met Winsum. Het kerkgebouw vervult een functie voor alle inwoners van het dorp Baard.
In Easterlittens was er vanaf het begin van de 20e eeuw sprake van een evangelisatievereniging die aparte bijeenkomsten hield voor rechtzinnige leden van de Hervormde gemeente. In 1969 kwamen de kerkenraad en de evangelisatievereniging tot een overeenkomst en was kerkelijk Easterlittens weer verenigd. Ook in Winsum bestond een evangelisatievereniging, opgericht in 1913 en ontbonden in 1972.

Kerkelijke kaart

Winsum heeft 68 lidmaten, 106 doopleden en 83 mee geregistreerd.
Baard heeft 10 lidmaten, 10 doopleden en ... mee geregistreerd.
Easterlittens heeft 31 lidmaten, 51 doopleden en ... mee geregistreerd.
De speciale diensten worden bij toerbeurt in één van de drie kerken gehouden.

Samenwerking met Gereformeerde Kerk Winsum e.o.

Vanaf 1978 is er in Winsum sprake van een zekere mate van samenwerking.
Deze is langzaam maar zeker uitgebreid. Tegenwoordig zijn er 16 gezamenlijke diensten per jaar waarvan 8 in de gereformeerde kerk plaatsvinden en 8 in één van de Hervormde kerkgebouwen, vier in Winsum, vier in Baard of Easterlittens. Om en om gaat een hervormde of een gereformeerde predikant voor.
Jeugdwerk, winterwerk en de toerusting hiertoe is gezamenlijk.
Sinds de oprichting van de gemeente Lank-Meamert vergaderen de kerkenraden twee keer per jaar gezamenlijk. Doel is om er gezamenlijk voor te zorgen dat het kerkelijk leven in Winsum, Baard en Easterlittens gestimuleerd wordt en zoveel mogelijk kwaliteit behoudt.
In ontmoeting met elkaar hopen we ons bewust te worden van datgene wat ons bindt en waarin wij verschillen, waarin wij elkaar verrijken en waarin wij elkaar dienen te respecteren.

Een pluriforme gemeente is zich bewust van het gegeven dat mensen op een verschillende wijze in hun traditie staan. Dit vraagt om verscheidenheid in vormen en riten.