Artikelindex

 Het beleidsplan van de streekgemeente Lank Meamert versie februari 2016


Hoofdstuk I Profiel

Algemeen

De streekgemeente profileert zich als een zoekgemeenschap met ruimte voor communicatie en dialoog. De pluriformiteit zien we als een kans in plaats van als een bedreiging. Er is ruimte voor zowel de individuele als voor de gezamenlijke invulling van geloven. De viering neemt een centrale plaats in, waarin Gods woord tot ons komt. In de wekelijkse samenkomst wordt de kern van de gemeente bevestigd. Er wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit van de eredienst.
Kernwoorden zijn: zoekgemeenschap, vieren, dienstbaarheid en openheid.

De streekgemeente bestaat uit de Hervormde gemeenten van Winsum, Baard en Easterlittens en valt onder de classis Franeker. Vanaf september 1992 tot en met juli 2015 was ds. H. Post-Knol verbonden aan de drie gemeenten.

Op 5 februari 2017 heeft de streekgemeente ds. J. Hilverda bevestigd.Het betreft een deeltijdbaan voor tweederde deel. De streekkerkenraad verzorgt de gemeenschappelijke belangen van de streekgemeente waaronder de missionaire, diaconale en pastorale arbeid. De drie plaatselijke colleges van kerkrentmeesters houden zelfstandig het beheer over de kerkelijke bezittingen van de plaatselijke (deel)gemeente.

De streekgemeente Winsum-Baard-Easterlittens is voornamelijk geografisch georganiseerd (naar territorium), d.w.z. dat het uitgangspunt van de gemeente de omgeving rond Winsum, Baard en Easterlittens is. Dit in tegenstelling tot een gemeente die mentaal georganiseerd is en waarin gemeenteleden vooral bepaalde voorkeuren delen. Het is een plattelandsgemeente die zich kenmerkt door een veelkleurige geloofsbeleving.

De naam "Lank-Meamert"

Nadat de streekgemeente op 28 september 2006 een feit was, rees de vraag; 'welke naam krijgt de Hervormde streekgemeente Winsum-Baard-Easterlittens?'
Op de streekkerkenraadsvergadering van 14 maart 2007 heeft de kerkenraad gekozen voor de naam Lank-Meamert. Deze naam is ontstaan door verbindingslijnen tussen de drie dorpen te zoeken. Tussen Winsum en Baard lag de kleine terp Meamert en tussen Winsum en Easterlittens de terpen Langwerd en Hokwert. De uitgangen: -ert, -wert, -werd hebben dezelfde betekenis van: door water omspoeld land. Een samenvoeging van deze drie namen, Langwerd, Hokwert en Meamert heeft de naam "Lank-Meamert" opgeleverd.
Als bron is gebruikt, een oudheidkundige kaart van Baerderadiel uit het boek Baerderadiel, In geakunde, uitgave 1977.

Omschrijving dorpen

De dorpen Winsum, Baard en Easterlittens zijn terpdorpen in de Greidhoeke en liggen in het midden van de vierhoek van de steden Franeker, Leeuwarden, Sneek en Bolsward.

Tot 1 januari 2018 behoorden zij tot de 29 dorpen van de gemeente Littenseradiel. Sinds de gemeentelijke herindeling behoren Baard en Easterlittens tot de gemeente Leeuwarden en Winsum tot de gemeente Waadhoeke. Winsum telt 1056 inwoners, Baard 190 en Easterlittens 436 inwoners.

Alle drie de dorpen hebben verbinding met open vaarwater. Winsum ligt aan de Franekervaart, Baard aan de Bolswardervaart en Easterlittens aan het kruispunt van deze waterwegen.

Geschiedenis

De streekgemeente Lank-Meamert is ontstaan in 2006 als een logisch vervolg op de jarenlange samenwerking van de Hervormde gemeenten Winsum, Baard en Easterlittens als combinatie. Deze combinatie van de drie dorpen kwam tot stand op 1 januari 1977. Op die datum werd ds. Y. Slik aangesteld voor pastoraal werk in de drie dorpen. Op 19 juni 1983 werd Ds. G.C. Eppink in de Hervormde gemeente van Winsum bevestigd.
De (zelfstandige) kerkelijke Gemeente Baard vormt al van voor de Reformatie (1500-1600) een combinatie met Winsum. Het kerkgebouw vervult een functie voor alle inwoners van het dorp Baard.
In Easterlittens was er vanaf het begin van de 20e eeuw sprake van een evangelisatievereniging die aparte bijeenkomsten hield voor rechtzinnige leden van de Hervormde gemeente. In 1969 kwamen de kerkenraad en de evangelisatievereniging tot een overeenkomst en was kerkelijk Easterlittens weer verenigd. Ook in Winsum bestond een evangelisatievereniging, opgericht in 1913 en ontbonden in 1972.

Kerkelijke kaart

Winsum heeft 68 lidmaten, 106 doopleden en 83 mee geregistreerd.
Baard heeft 10 lidmaten, 10 doopleden en ... mee geregistreerd.
Easterlittens heeft 31 lidmaten, 51 doopleden en ... mee geregistreerd.
De speciale diensten worden bij toerbeurt in één van de drie kerken gehouden.

Samenwerking met Gereformeerde Kerk Winsum e.o.

Vanaf 1978 is er in Winsum sprake van een zekere mate van samenwerking.
Deze is langzaam maar zeker uitgebreid. Tegenwoordig zijn er 16 gezamenlijke diensten per jaar waarvan 8 in de gereformeerde kerk plaatsvinden en 8 in één van de Hervormde kerkgebouwen, vier in Winsum, vier in Baard of Easterlittens. Om en om gaat een hervormde of een gereformeerde predikant voor.
Jeugdwerk, winterwerk en de toerusting hiertoe is gezamenlijk.
Sinds de oprichting van de gemeente Lank-Meamert vergaderen de kerkenraden twee keer per jaar gezamenlijk. Doel is om er gezamenlijk voor te zorgen dat het kerkelijk leven in Winsum, Baard en Easterlittens gestimuleerd wordt en zoveel mogelijk kwaliteit behoudt.
In ontmoeting met elkaar hopen we ons bewust te worden van datgene wat ons bindt en waarin wij verschillen, waarin wij elkaar verrijken en waarin wij elkaar dienen te respecteren.

Een pluriforme gemeente is zich bewust van het gegeven dat mensen op een verschillende wijze in hun traditie staan. Dit vraagt om verscheidenheid in vormen en riten.


 

Hoofdstuk II Visie

De visie van de gemeente beschrijft waartoe de gemeente zich geroepen voelt. Een visie geeft weer waar de gemeente voor wil staan en gaan en is toekomstgericht en uitdagend. De visie is de verbindende schakel tussen enerzijds profiel en anderzijds het programma.

De gemeente vormt een gemeenschap, zij zoekt steeds weer de band met God en zij weet zich geroepen tot dienst aan de samenleving. Vanuit deze drie kerntaken komen wij voor de streekgemeente Lank-Meamert bij de volgende punten die gezamenlijk onze visie vormen.

• De gemeente wil een open geloofsgemeenschap zijn, waar mensen samen met anderen en in het licht van de woorden van God, de zin van hun leven kunnen ontdekken. De gemeente wil een zorgzame gemeenschap zijn waar mensen zich veilig voelen.

• De gemeente wil uitnodigend en laagdrempelig zijn, zowel voor kerkleden als voor de dorpsgemeenschap. De gemeente wil ruimte geven aan mensen die op zoek zijn naar rust, bezinning en een luisterend oor. De gemeente wil een plek zijn waar mensen kunnen ontdekken wie zij zelf zijn en wat God van hen vraagt.

• De gemeente wil getuigen van de boodschap van het evangelie, op een aansprekende en eigentijdse wijze, voor alle generaties. Jeugd en jongeren krijgen alle ruimte om te zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn, om Christus te leren kennen en te groeien in geloof.

• De gemeente wil een gemeenschap zijn waar Gods aanwezigheid wordt gevierd in de prediking, in liederen, gebeden en in de tekenen van doop en avondmaal.

• De gemeente wil een beweging zijn van hoop, verwachting en inspiratie. De gemeente streeft naar verbondenheid met de wereld om ons heen. De gemeente richt zich op heelheid, gerechtigheid en vrede. Wij zijn er voor anderen.

• De gemeente wil openstaan voor samenwerking met andere geloofsgemeenschappen in een open dialoog waarin wederzijdse uitgangspunten gerespecteerd worden.Hoofdstuk III De streekkerkenraad

Wat we eronder verstaan

Karakter
Een kerkelijke gemeente drijft voor een groot deel op vrijwilligers. Wat mensen voor de kerk doen, doen ze in hun vrije tijd. Dat betekent dat ze er ook plezier aan moeten beleven. Een gemeente moet daarom zuinig zijn op haar vrijwilligers, hen waarderen en zorgen dat ze zelf ook wat terug krijgen voor hun inzet. Aan plezier, ervaring en verdieping. In ieder geval mag je hen niet overvragen. Dat vraagt om duidelijke, goed afgebakende taken, spreiding van verantwoordelijkheden, goede begeleiding en een heldere organisatie.

De belangrijkste taak van de kerkenraad is het leidinggeven aan het werk van de gemeente.
Om goed leiding te kunnen geven aan de streekgemeente is het nodig om als kerkenraad geregeld bij elkaar te komen om tot goede overwegingen en besluiten te kunnen komen. Voorts is de kerkenraadsvergadering ook bij uitstek een mogelijkheid waarin ambtsdragers gestimuleerd en gemotiveerd kunnen worden om hun werk te doen. Er moet dus altijd ruimte gemaakt worden voor bezinning en een gesprek aan de hand van een tekst, lied of afbeelding zodat er iets van ontmoeting ontstaat.

Bestaande situatie

Het moderamen van de kerkenraad bestaat uit de scriba van de streekkerkenraad, één ouderling, een ouderling kerkrentmeester één diaken en de predikant.

Taak van het moderamen
• de vergadering van de streekkerkenraad voorbereiden;
• kerkenraadsbesluiten uitvoeren (voor zover niet aan anderen opgedragen);
• zaken van formele en administratieve aard af doen;
• zaken af doen die geen uitstel verdragen.

De vergadering van de kerkenraad

Deze bestaat momenteel uit 1 predikant, 3 ouderlingen (1 vacature), 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 3 diakenen. De ambtsdragers komen bij voorkeur evenredig verdeeld uit de drie dorpen Winsum, Baard en Easterlittens.
De streekkerkenraad vergadert zes keer per jaar.

De bevoegdheden en taken van de kerkenraad

Het vaststellen van het beleidsplan, de begrotingen, jaarplannen en jaarrekeningen van diaconie en het college van kerkrentmeesters, het organiseren van de verkiezingen van ambtsdragers, de zorg voor de bediening van woord en sacrament.

Het instellen van taak- en werkgroepen, benoemen van leden van taak- en werkgroepen, instructie van werkgroepen, toetsen van het werk van werk- en taakgroepen aan het beleidsplan en jaarplan, het voorbereiden van beleidsplan en jaarplan.
1. In september het opstarten van het winterwerk en het jaarplan. Voorbereiding vergadering met de Kerk.
2. Eind oktober/begin november voor de vaststelling van de begrotingen van het komende jaar en het collecterooster, voorbereidingen kerstfeesten, voorbereiden en vaststelling van verkiezingen.
3. Eind januari evaluatie kerstfeesten en draaiboek paascyclus.
4. In maart voorbereiding vergadering met de gereformeerde kerk en het vaststellen van de jaarrekeningen.
5. In april/mei voor de vaststelling van het preekrooster voor het daaropvolgende jaar, Evaluatie paascyclus, voorbereiding Hemelvaart en Pinksteren.
6. In juni voor de evaluatie van het afgelopen jaar en de voorbereiding van de nieuwe jaarplannen.

Waar willen we naar toe?

• Werken aan een motiverend klimaat.
• De organisatie zo efficiënt mogelijk maken.
• Werken aan een levendige gemeente die kerkelijke betrokkenheid in stand houdt in alle drie dorpen.


 

Hoofdstuk IV Pastoraat

Wat we eronder verstaan

Onder pastoraat verstaan we dat de gemeenteleden naar elkaar omzien en elkaar bijstaan.
Voor een deel gebeurt dat spontaan, anderzijds vraagt dit om een doelgerichte organisatie die ervoor zorgt dat mensen elkaar niet uit het oog verliezen en die mogelijkheden schept om elkaar te ontmoeten.

Bestaande situatie

De coördinatie van het pastoraat berust bij het ouderlingenberaad dat bestaat uit afgevaardigden van de kerkenraad uit elk dorp en de predikant.

Baard heeft één wijkouderling, deze fungeert als contactpersoon tussen gemeenteleden en kerkenraad. Deze wijkouderling verzorgt het aandachtspastoraat, op verzoek bijgestaan door andere gemeenteleden. Waar nodig overlegt zij met de predikant.
Crisispastoraat, rouw- trouw en dooppastoraat wordt verzorgd door de predikant, tevens is deze bereikbaar voor aandachtspastoraat op verzoek.

In Easterlittens is een bezoekteam bestaande uit verschillende kerkenraadsleden, zij verzorgen het aandachtspastoraat en gaan zonodig op ziekenbezoek. De predikant verzorgt het crisis-, rouw-, trouw- en dooppastoraat. Ook bezoekt de predikant minimaal één keer per jaar de thuiszittende ouderen die tot de gemeente behoren. Tevens is de predikant op verzoek beschikbaar voor aandachtspastoraat.

Winsum is in drie bezoekwijken ingedeeld. Het aandachtspastoraat onder ouderen wordt onder leiding van de predikant verzorgd door bezoekdames. Het bezoekteam, bestaande uit zes bezoekdames en een kerkenraadslid, komt drie keer per jaar samen met de predikant om het wel en wee in de wijk door te nemen. Zo nodig wordt er toerusting verzorgd door de predikant. Ook kunnen hier verzoeken om extra aandachtspastoraat door de predikant worden door gegeven. Crisis-, rouw-, trouw- en dooppastoraat wordt door de predikant verzorgd. Ouderen die aan huisgebonden zijn worden minimaal één keer per jaar door de predikant bezocht.

Om ontmoeting en omzien naar elkaar onder ouderen te bevorderen, vinden er in het winter seizoen voor de gehele streekgemeente zes tot zeven ouderenbijeenkomsten onder leiding van de predikant plaats. Tijdens deze ontmoetingen wordt wel en wee met elkaar gedeeld, aan toerusting gedaan, aandacht aan het kerkelijk jaar geschonken en de gaande zaken in de gemeente besproken. Ten slotte is het aan de predikant initiatief te nemen betreffende groepspastoraat: mensen bij elkaar brengen die in een zelfde levensfase verkeren, of rond een bepaalde problematiek. Naar behoefte is er gelegenheid tot groot huisbezoek. De predikant legt een thema ter vaststelling voor aan het ouderlingenberaad. De uitvoering berust bij predikant en de daarvoor aangewezen ouderlingen.

Deze opzet laat onverlet dat het van groot belang is, dat gemeenteleden, als ze behoefte hebben aan pastorale zorg, dit zelf aangeven en dat gemeenteleden ook onderling elkaar steunen en naar elkaar omzien.

Onderling pastoraat
Omdat pastoraat een functie is van de hele gemeente, vraagt dat om het organiseren van gelegenheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en bemoedigen. Dit is een taak van de kerkenraad. Zo stelt de kerkenraad jaarlijks een taakgroep aan voor de organisatie van een gemeentereisje en een informele ontmoeting voor alle kerkelijk medewerkers. Ook tijdens het winterwerkprogramma zijn er tal van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten.
De jeugddiakenen zien er op toe dat er geregeld ontmoetingen voor en met kinderen/jongeren georganiseerd worden. Tevens organiseren zij geregeld ontmoetingen met de leiding van de kindernevendienst.
De kerkenraad wijst eens per jaar een taakgroep aan om een gemeenteavond te organiseren waar ontmoeting centraal staat. De kerkenraad ziet er op toe dat de taakgroepen financieel en qua vorming en toerusting de ruimte krijgen om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Waar willen we naar toe?

Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen:
• Op elkaar afstemmen van plaatselijke verschillen.
• Goede begeleiding van ieder die pastoraal werk doet.
• Jaarlijks gelegenheid bieden tot groothuisbezoek.
• Vanuit het openstaan naar de wereld ligt het voor de hand om de kring van mensen die deelnemen aan de aangeboden activiteiten voor een deel te verbreden, van alleen gemeenteleden naar andere dorpsbewoners en buurgemeenten.
• Jaarlijks aanbieden van een thema-avond met een pastoraal karakter, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun verhalen met elkaar kunnen delen.


 

Hoofdstuk V Diaconaat, Missionair werk en ZWO*

Wat we eronder verstaan

Als gemeente willen we dienstbaar zijn aan elkaar en de samenleving.
Diaconaat is een zaak van barmhartigheid en gerechtigheid. Diaconaat staat voor betrokken zijn bij vreugde en vooral bij het verdriet en de zorgen van mensen buiten en binnen de eigen gemeenschap. Diakenen gaan de gemeente voor in die betrokkenheid. Betrokkenheid is meer dan alleen het inzamelen van geld. Het gaat ook om de ontmoeting van mens tot mens. Je laten raken door de ander en van de ander leren. Er zijn als iemand je nodig heeft en nabij blijven, ook als het moeilijk wordt.

De diaconie neemt als uitgangspunt die taken die haar in de Kerkorde zijn toevertrouwd, tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld, te weten:

• De ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten.
• De dienst aan de tafel van de Heer.
• Het inzamelen en besteden van de gaven.
• Het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
• Het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven.
• Het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het maatschappelijk welzijn.
• Het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar verantwoordelijkheid dienaangaande.
• Het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat en zo zij daartoe geroepen wordt, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

• De dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de collecten.
• De dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld.
• De toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping en de verzorging van de financiële zaken van de gemeente van diaconale aard.

Bestaande situatie

De diaconie van de streekgemeente bestaat momenteel (2016) uit 3 leden.
De volgende functies zijn verdeeld binnen de diaconie:
voorzitter, penningmeester en notulist.
Het steven van de diaconie is om 6 x per jaar bij elkaar te komen.
Met kerst worden er door bezoekdames en vrijwilligers en kerkenraadsleden kerstattenties bezorgd aan alleenstaanden vanaf 65 jaar en voor ouderen vanaf 75 jaar.
Er wordt gecollecteerd volgens een collecterooster.
De collecteopbrengst wordt gestort op de rekening van het betreffende doel.

Waar willen we naar toe?

Een diaconaal project presenteren waarmee we als gemeente voor langere tijd aan de slag kunnen, dit nemen we als het ware over van de opgeheven Zendingscommissie.

Met de predikant en de liturgiecommissie komen tot meer variatie in de vormgeving van
het Heilig Avondmaal.

• Ons verder oriënteren op de manier waarop we het plaatselijke diaconale werk vorm geven. Te denken valt aan het inventariseren van noden en hoe daarop te reageren.


 

Hoofdstuk VI Jeugd, Jongeren en Catechese

Wat we eronder verstaan

Het organiseren van ontmoetingen van jeugdigen waar God en traditie ter sprake worden gebracht.

Visie
Jeugdwerk dient niet een apart eiland binnen de gemeente te zijn. Ontmoeting dient een centrale plaats te krijgen. Bij de vormgeving dient niet alleen gedacht te worden vanuit het behoud van de bestaande situatie. Een kerkbrede discussie over de invulling van het jeugdwerk is voortdurend nodig. Het organiseren van betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen bij het jeugdwerk blijft de uitdaging.

Bestaande situatie

De jeugdraad
De jeugdraad is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd van de streekgemeente en de Gereformeerde kerk in Winsum. De jeugdraad is samengesteld uit (indien mogelijk) afgevaardigden van:
• de leiding van de jeugdclubs;
• leden van het catecheseteam;
• leiding kindernevendienst;
• kerkenraden: jeugddiaken/jeugdouderling, kinderoppas en ouderraad.
De jeugdraad kiest uit haar eigen midden een voorzitter. De voorzitter is per toerbeurt de jeugddiaken/jeugdouderling. Indien een groep niet vertegenwoordigd is, houdt zij de jeugdraad op de hoogte door middel van een halfjaarlijks verslag.
De jeugdraad coördineert het jeugdwerk in de gemeenten. De jeugdraad komt minimaal drie keer per jaar bijeen.

Jeugdclubs
Er is een jeugdclub voor jongeren van acht tot twaalf jaar en één voor jongeren van twaalf tot veertien jaar. Hier worden onderwerpen behandeld en activiteiten gedaan die deze groepen aanspreken.

Catecheseteam
Het catecheseteam is, samen met de predikant verantwoordelijk voor de huiscatechese aan
12 -16 jarigen. De eigen predikant is verantwoordelijk voor de belijdeniscatechese. De huiscatechese bestaat uit twee groepen. Te weten een groep van
12 tot 14 jaar en een groep van 14 tot 16 jaar. Daarna is er een mogelijkheid tot catechese aan de groep van 17 jaar en ouder.
De huiscatechese wordt eens in de twee weken gehouden vanaf de herfstvakantie tot Pasen. Er is samen met de predikant tweemaal per jaar een evaluatie, in december en in april. Het materiaal is afkomstig van het PDC. Ook wordt gebruik gemaakt van speciale avonden die door het PDC georganiseerd worden. Daar wordt het catecheseteam goed geholpen en voorgelicht. De afgelopen twee jaar komt het materiaal uit de werkmap Motieven (14 tot 16 jaar). Daarin komen verschillende onderwerpen aan bod. Motieven uit wereld van Kerk en geloof tot het thema 'teksten uit de Bijbel naar de tijd van nu'. Ook tradities rond liefde, trouwen en rouwen komen aan bod. De groep 12 tot14 jarigen maakt gebruik van de methode Provider en de groeibijbel.

Kindernevendienst
De kindernevendienst functioneert onder leiding van de jeugddiaken of jeugdouderling. Deze zorgt ervoor dat er volgens rooster op zondagmorgen het thema van de eredienst op een voor kinderen aantrekkelijke manier aan de orde wordt gesteld. Tweemaal per jaar is er een speciale kinderdienst. In Winsum is er één keer per jaar in samenwerking met de christelijke basisschool een KSG-dienst.
• Tevens organiseert de kindernevendienst onder leiding van de jeugddiaken of jeugdouderling samen met de predikant een kerstfeest in Easterlittens voor het hele dorp. Alle kinderen uit Easterlittens worden d.m.v. een uitnodiging in de gelegenheid gesteld om actief aan het kerstfeest deel te nemen. Voor de organisatie kan de jeugddiaken of jeugdouderling een beroep doen op ad hoc vrijwilligers of werkgroepjes.
• Ieder jaar organiseert de kindernevendienst van Winsum samen met de kindernevendienst van de Gereformeerde Kerk een kinderkerstfeest. Dit wordt beurtelings gehouden in een van de kerken. Alle kinderen van beide basisscholen worden hiervoor uitgenodigd.
Tijdens combinatiediensten is er gezamenlijk kindernevendienst. Projecten worden in overleg met elkaar uitgezocht en zonodig op elkaar afgestemd. Dit om continuïteit te bewaren. Ten slotte wordt er ieder jaar tijdens een speciaal daarvoor geplande dienst aandacht besteed aan de kinderen die de kindernevendienst verlaten. Het beleid is dat er iedere zondag een kindernevendienst wordt georganiseerd met uitzondering van de zomerperiode.

Waar willen we naar toe?

• Op elkaar afstemmen van de plaatselijke verschillen.
• Zoeken naar mogelijkheden tot het motiveren en toerusten van alle jeugdmedewerkers.
• Proberen uitnodigende activiteiten te ontwikkelen voor alle jeugdigen in de dorpen.
• We willen twee keer per jaar een jongerendienst organiseren waarbij de jongeren zelf de dienst voorbereiden en verzorgen.


 

Hoofdstuk VII Financiën en beheer

Wat we eronder verstaan

De streekgemeente Lank-Meamert heeft geen bezittingen, geen vermogen en beheert geen gebouwen. De geldelijke middelen van de streekgemeente komen uit de drie aangesloten gemeenten. Deze middelen worden jaarlijks op basis van een werkbegroting beschikbaar gesteld. Deze werkbegroting wordt in de vergadering van de Streekkerkenraad vastgesteld.
Iedere aangesloten gemeente voert haar eigen financieel beheer, welk per definitie niet is terug te vinden in het beleidsplan van de streekgemeente. Vermogensrechtelijke aangelegenheden, exploitatie en onderhoud gebouwen, werkgeverschap kosters en organisten vallen onder verantwoordelijkheid van de afzonderlijke gemeenten.

Bestaande situatie

De streekgemeente heeft een college van kerkrentmeesters. Daarin hebben alle ouderlingen-kerkrentmeester van de drie aangesloten gemeenten zitting. Het dagelijks bestuur van het
Streekcollege van kerkrentmeesters bestaat uit de drie voorzitters van de afzonderlijke colleges
of hun plaatsvervangers.

Bij de vorming van de streekgemeente is duidelijk vastgesteld dat de drie afzonderlijke colleges van kerkrentmeesters zelfstandig blijven. Vanuit die zelfstandige positie worden middelen beschikbaar gesteld aan de streekgemeente aan de hand van een verdeelsleutel.

De streekgemeente is gebruiker van de diverse kerken en gebouwen, maakt gebruik van de diensten van de kosters. De organisten en de cantor zijn verbonden aan de streekgemeente Lank-Meamert. Wensen op dit gebied kunnen op de Streekkerkenraadsvergadering, voor het vaststellen van de jaarlijkse werkbegroting, worden behandeld en indien nodig teruggekoppeld naar de betreffende gemeente.

De uitgaven van de streekgemeente worden in opdracht van de kerkrentmeesters door een administrateur uitgevoerd. De begroting wordt door de kerkrentmeesters opgesteld en vastgesteld door de streekkerkenraad. De predikant is verbonden aan de streekgemeente. Alle kosten welke verbonden zijn aan de predikantsplaats ressorteren onder de administratie van het Streekcollege van kerkrentmeesters.

Waar willen we naar toe?

In stand houden van een financieel goed draaiende streekgemeente.

Middelen
De middelen komen uit de afzonderlijke "colleges van de kerkrentmeesters" van de drie aangesloten gemeenten naar rato van een verdeelsleutel die voorheen werd toegepast in de voorgaande combinatie Winsum-Baard-Easterlittens.


 

Hoofdstuk VIII Eredienst en kerkmuziek

Eredienst

Brandpunt
De eredienst is een brandpunt waarin de drie kernfuncties van de gemeente als ontmoetingsplaats samenkomen:
• zij brengt mensen bij elkaar,
• wil het geheim van Gods aanwezigheid in ons midden bemiddelen,
• zij bemoedigt zo mensen voor hun taak in de wereld.

Bestaande situatie

Verantwoordelijkheden
De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de eredienst ligt bij de kerkenraad die deze voor een groot deel delegeert aan de predikant, de koorleider en de liturgiecommissie. Als het jeugddiensten betreft worden ook de jeugddiaken en de leiding van de kindernevendienst betrokken. Dat geldt ook voor de kinderkerstfeesten. De diaconie heeft tot taak de eredienst betrokken te houden op de wereld om ons heen, zowel dichtbij als veraf. De coördinatie van dit alles berust bij de liturgiecommissie.

Voor en door de gemeente
Gemeenteleden worden uitgenodigd en gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de liturgie.
Voor de paascyclus worden gemeenteleden gevraagd om te lezen, te musiceren en te zingen.
Dit gebeurt ook voor advent, kerst en de gedachteniszondag. Ook bij persoonlijke diensten, zoals doop-, trouw- en rouwdiensten en bij belijdenis, bevestiging en uittreden van ambtsdragers en bij speciale kinderdiensten wordt gemeenteleden gevraagd om een persoonlijke bijdrage te leveren en om liederen en teksten mee uit te zoeken.
Er is een cantorij die minimaal zeven keer per jaar een bijdrage levert aan de eredienst. Dit ter verrijking en verdieping van de liturgie. Tevens ter bevordering van het liturgisch bewustzijn van gemeenteleden. Ook de kindernevendienst levert geregeld een bijdrage aan de eredienst. De dienstdoende leiding neemt één of twee dagen voor de dienst contact op met de dienstdoende predikant.

Levende traditie
Voor de vormgeving van de eredienst mogen we putten uit een lange levende traditie, die doorloopt tot in het heden. Zo blijven oude en vertrouwde en nieuwe vormen in balans.
We gebruiken het dienstboek en " it tsjinstboek", (nieuwe) liedboek en "it frysk lietboek", liturgieën en liederen uit Taize en Iona. We putten uit "De eerste dag", "Kind op zondag" en gebruiken geregeld liederen van Huub Oosterhuis en uit " Eva's lied". Ook de bundel en "Tuskentiids" wordt door ons gebruikt.

Open en laagdrempelig
Met Kerst en Pasen, in KSG diensten, en in diensten rond geboorte en dood blijken velen de weg naar onze diensten te kunnen vinden, juist omdat we ook dan een beroep doen op mensen zowel van binnen als buiten de gemeente.

Diakenen en liturgie
De diakenen leveren een bijdrage aan de avondmaalsvieringen en zorgen er voor dat er minimaal één dienst per jaar is waarin de gemeenteleden worden opgeroepen tot betrokkenheid bij het leed in de wereld. Er zijn minimaal 5 avondmaalsdiensten per jaar, in elk dorp één en op Witte Donderdag. Samen met de Gereformeerde kerk wordt eenmaal per jaar avondmaal gevierd.

Twee talen
Omdat we in een tweetalige provincie leven is een deel van onze diensten, acht per jaar, in het Fries.

Kerkgebouwen
De gezamenlijke diensten vinden afwisselend plaats in de drie kerkgebouwen van de streekgemeente. Elk gebouw heeft zijn eigen mogelijkheden.
De Maria kerk in Winsum heeft verplaatsbaar interieur. Groepsactiviteiten zoals spel, toneel en gemeente vergaderingen zijn hier het gemakkelijkst te organiseren. Er staat een "Hardorff" orgel wat in goede staat verkeerd..
De Sint Gertrudis in Baard biedt het kleinste aantal zitplaatsen. De kerk heeft een ruim koor, is licht, heeft een aan onderhoud behoevend "Bakker en Timminga" orgel. De akoestiek is prima. De kerk leent zich uitstekend voor intieme samenkomsten zoals vespers.
De Sint Margryt in Easterlittens is historisch gezien de meest bijzondere kerk. De in 2005 voor de laatste keer gerestaureerde kerk is lang en smal. Het zicht op het liturgisch centrum wordt voor een deel beperkt doordat de kansel met de doop tuin en een Heere bank tegenover elkaar zijn opgesteld. Dit geeft beperkingen voor het gebruik van deze ruimte. De akoestiek is geweldig. Het gebouw ademt traditie en geschiedenis uit. Het vraagt om muziek, meditatie en zang. Er zijn een aantal banken grenzend aan de dooptuin demontabel. Dit vergroot de functionaliteit van de ruimte. Er staat een "Hardorff" orgel waar een restauratieplan voor is.

Organisten
De orgels worden bespeeld door vaste organisten welke verbonden zijn aan de streekgemeente of aan de plaatselijke gemeente. De streekgemeente is in bezit van een digitale piano die indien nodig in elke kerk gebruikt kan worden. De organisten zorgen bij verhindering in overleg met de betreffende college van kerkrentmeesters voor vervanging. Bij bijzondere gelegenheden kan er ook een beroep gedaan worden op derden of op een pianist.

Liturgiecommissie
Deze commissie bestaande uit predikant, cantor, een lid van de cantorij, liturgische bloemenschikster, een kerkenraadslid en de typiste, zorgt ervoor dat de vieringen van de Paascyclus, Pinksteren, de Gedachtenisdienst en de oudejaarsvesper in elkaar gezet en gehouden worden. Er is een draaiboek voor het in elkaar zetten van de paascyclus. Gestreefd wordt om een op het liturgisch jaar afgestemd draaiboek te ontwikkelen waarin ook de bijzondere diensten van de diaconie zijn opgenomen.
De bijzondere diensten worden in principe door de liturgiecommissie en door de streekkerkenraadsvergadering geëvalueerd.

Cantorij
De cantorij repeteert op een vaste avond één keer per veertien dagen, behalve de maanden juli en augustus. De liederen die worden ingestudeerd zijn bedoeld voor ondersteuning van de liturgie. De cantorij verleent alleen medewerking aan gezamenlijke diensten van de streekgemeente.

Liturgische aankleding en schikkingen
Wij gebruiken Antipendia, stola's en bloemen in de kleuren van het kerkelijk jaar.
Wit met goud, de kleur van de hemel, met Kerst tot en met Epifanie en met Pasen tot Pinksteren. Paars de kleur van Inkeer en Bezinning wordt gebruikt in de Adventstijd, de Lijdenstijd en met begrafenissen. Groen de kleur van het Geloof gebruiken we door het jaar heen en rood de kleur van de Geest, met Pinksteren en alle diensten waarin handoplegging een plaats heeft. Op hoogtijdagen wordt een liturgische schikking in het kader van de viering verzorgd. De liturgische aankleding en de opstelling in het liturgisch centrum verwijzen naar de aard van de eredienst.
Een liturgisch verantwoorde aankleding van de ontmoetingsruimte draagt bij tot intensivering van de beleving tijdens een viering.

Inspiratie en deskundigheid
De liturgiecommissie wil zich laten inspireren door bijvoorbeeld gezamenlijk een cursus liturgie te volgen en bijzondere diensten bij andere gemeenten te bezoeken. Ook wil zij graag een abonnement op het blad Eredienstvaardig.

Doelstellingen voor de komende jaren

Voor de komende jaren willen we:
• blijven zorgen voor een actieve betrokkenheid van de gemeente bij de eredienst.
• blijven streven naar een goede balans tussen traditie en vernieuwing.
• gebruik blijven maken van wat ons in 'Het nieuwe dienstboek' en het nieuwe liedboek wordt aangereikt.
• blijven proeven van andere vormen van eredienst die ook jongeren aanspreken.
• de samenwerking met de kindernevendienst, de diaconie en jeugdwerk versterken.
• ervoor blijven zorgen dat beide talen in de eredienst aan bod komt.
• er bij het streekcollege van kerkrentmeesters op aandringen dat in de toekomst gekwalificeerde organisten worden aangenomen door de streekkerkenraad zodat ze ook in alle drie kerken kunnen spelen.

Wat denken wij daarvoor nodig te hebben?
• Een abonnement op een liturgisch tijdschrift.
• Een cursus op het gebied van liturgie volgen.
• Een vast overlegrooster.


 

Hoofdstuk IX Vorming en toerusting

Wat we eronder verstaan

Een breed aanbod aan vorming en toerusting is om diverse redenen van belang:
• We leven in een tijd van voortdurende veranderingen; dat vraagt om voortdurende bezinning.
• Mensen zijn mondig; ze willen gehoord worden en meepraten.
• Er is een grote groep mensen die de kernfuncties van de gemeente,'mensen bij elkaar brengen, in contact brengen met het geheim van Gods aanwezigheid en zo bemoedigen en toerusten tot hun taak in de wereld', via groeps- en gesprekswerk intenser beleeft dan via de eredienst.

Bestaande situatie

Al een aantal jaren hebben we samen met de Gereformeerde kerk in Winsum een zeer breed aanbod aan vormings- en toerustingswerk.
Boekbesprekingen, ouderenmorgens, gespreksgroepen, schilderen, toneel en excursies.
Voor een deel organiseren we dit samen met de P.K.N. gemeente Ter Poarte in Deinum, Boksum en Blessum en de Hervormde gemeente Lekkum. Voor sommige activiteiten vragen we de deelnemers om een bijdrage in de kosten dit blijkt geen belemmering te zijn te zijn.
Het winterwerk wordt voorbereid door de beide predikanten van de Gereformeerde kerk en de Hervormde streekgemeente.

Waar willen we naar toe?

Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen:
• Ieder jaar komt er een taakgroep winterwerk die het programma voorbereidt; in die taakgroep dienen ook diaconie, liturgiecommissie en jeugdwerk vertegenwoordigd te zijn.
• Handhaven van een veelkleurig scala aan activiteiten.
• Extra inspanning om activiteiten te ontwikkelen die ook dertigers aanspreken en bij de gemeente betrekken.
• Betere communicatie van onze activiteiten naar buiten. Dit in samenwerking met de op te richten taakgroep communicatie.
• Handhaven en versterking van de samenwerking met buurgemeenten.


 

Hoofdstuk X Publiciteit en communicatie

Publiciteit

De streekgemeente Lank-Meamert publiceert haar gemeentenieuws op haar website: www.Lankmeamert.nl, in "It Tsjerkebarren" wat maandelijks wordt uitgegeven samen met de Gereformeerde Kerk van Winsum. De belangrijkste gemeenteberichten worden door de redactie ook geplaatst in De Kerkklok. Dit is een regionaal kerkblad.

Alle diensten worden bekendgemaakt in het Friesch Dagblad, in de Skille en de dorpskrantjes.
Bijzondere diensten, zoals de Paascyclus, Diaconieprojecten en Kerstfeesten, worden vaak ook per rondschrijven en op affiches aangekondigd. Bij bijzondere diensten worden wervende liturgieën uitgereikt.

Bij elke kerk is een mededelingenbord geplaatst, waarop alle kerkdiensten en activiteiten van de streekgemeente te lezen zijn.

Contakten naar buiten

In elke kerkdienst staan bloemen die na de dienst als een groet van de gemeente bij iemand thuis worden bezorgd.
In de examentijd krijgen alle geslaagden, welke voor de eerste keer slagen in het voortgezet onderwijs, een roos aangeboden met de felicitaties van de plaatselijke gemeenten.
Bij jubilea van gemeenteleden én op verjaardagen van de kerkenraadsleden wordt een bloemetje bezorgd.
Bij de geboorte van een kind worden de ouders gefeliciteerd en ontvangen ze voor hun kind een boekje.
Bij nieuwe inwoners wordt een bloemetje bezorgd met daarbij de gemeentegids en het laatste nummer van 'It Tsjerkebarren".

Op uitnodigingen voor bovenplaatselijke aangelegenheden wordt altijd gereageerd. Tenzij een schriftelijke reactie door scriba of predikant passend wordt geacht, zal aan een uitnodiging gehoor worden gegeven door twee vertegenwoordigers van de kerkenraad. Hiervoor zijn twee aandacht functionarissen aangewezen.

We organiseren geregeld een evenement voor een groter publiek waarbij we ook een beroep doen op dorpsgenoten die niet lid van de gemeente zijn.

Werkgroepen

Binnen de streekkerkenraad zijn zes werkgroepen die overeenkomen met de programmaonderdelen uit het beleidsplan. Hieronder een overzicht van deze werkgroepen. Vermeld staan ook de verantwoordelijken voor het overeenkomende programmaonderdeel. Voor elke werkgroep is een contactpersoon aangewezen.