03 november  2019  Hadassa Hoeve

Je wilt zelfstandig wonen en je hebt daarbij begeleiding nodig. Bijvoorbeeld omdat je een turbulente jeugd hebt gehad of door een sociale beperking. Bij de Hadassa Hoeve maken we een persoonlijk ontwikkelingsplan met elke jongere. Hierin staat wat het doel van het verblijf is en hoe we daar aan gaan werken. In vier fasen – Leunen, Leven, Leren en Loslaten, werken de begeleiders samen met jou aan zelfstandigheid.

10  november  2019  Cordaid Memisa  

Cordaid is opgericht in het jaar 2000, toen een aantal Nederlandse hulporganisaties hun krachten wilden bundelen. Maar de geschiedenis van een van de grootste hulporganisaties van Nederland gaat veel verder terug. Mensen in Nood, nu het noodhulpteam van Cordaid, was in eerste instantie opgericht naar aanleiding van de stroom van Europese vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2014 vierden wij ons eerste eeuwfeest. In 1925 werd Memisa, nu ons gezondheidszorgteam, opgericht. Memisa groeide uit tot een marktleider op het gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. In de jaren 1930 hield Cordaid zich bezig met slachtoffers van de Grote Depressie. Na de Tweede Wereldoorlog verschoof de focus verder naar het zuiden. Dat leidde tot een nieuwe vorm van solidariteit tussen de landen op een terrein waar Cordaid in voorop liep: ontwikkelingssamenwerking. De Nederlandse overheid erkende ook het belang van ontwikkelingshulp en introduceerde de zogenaamde ‘co-financiering’, dat is de financiering door de overheid van maatschappelijke organisaties bestemd voor ontwikkelingshulp. Dit resulteerde in de oprichting van Cebemo in 1961, een rooms-katholieke stichting die het besluit van het Nederlandse parlement om het werk van de missionarissen te financieren, als een bijzondere vorm van bijstand aan ontwikkelingslanden uitvoerde. Gedurende honderd jaar werken in de nasleep van ’s werelds ergste rampen en calamiteiten is de oorspronkelijke inzet voor kwetsbare mensen gelijk gebleven. Ons werk wordt nog steeds gedreven door een katholieke identiteit en de bijbehorende waarden; nieuwe medewerkers bij Cordaid leren tijdens hun eerste week nog steeds over die waarden – waardigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Onze missie heeft vandaag de dag niets aan relevantie ingeboet. Meer dan 700 miljoen mensen leven nog altijd in extreme armoede. Cordaid biedt vandaag nog steeds hulp en ondersteuning overal waar armoede, uitsluiting en onrecht heerst. Onze ervaringen uit het verleden scherpen onze focus op die gebieden van internationale ontwikkeling die het meest urgent en moeilijk zijn: fragiele contexten en conflictgebieden.

17 november  2019  Stichting de Hoop

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmert door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet.  Wanneer er problemen zijn ontstaan en je hulp wilt, zoeken we met jou op welke gebieden herstel nodig is. We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet. Ieder mens is bij ons welkom. We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.

24  november  2019   Edukans

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert, is voor altijd. Wereldwijd gaan 262 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren.

01  december  2019  Trijntje Beimers Stichting

Twee missieposten in een zuidwestelijke uithoek van Tanzania: de Rukwa Provincie. Gesticht in 1967 (Kilangala) en 1977 (Kantembo) door de Friese verpleegkundige Trijntje Beimers die er haar leven lang werkte. Bloeiende gemeenschappen, van betekenis voor een wijde regio. Ze bieden gezondheidszorg en vaktraining, vangen moederloze baby's op, en verkondigen het evangelie. En dat laatste was volgens Trijntje Beimers het allerbelangrijkste. Vanuit Friesland en ook vanuit Canada kwam er financiële steun en waren er vele warme contacten. En dat bleef zo, ook na Trijntje's dood in 2006. Nu zetten de Stichting Trijntje Beimers (STB) en het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) zich samen in voor de ontwikkeling van de missieposten, met als einddoel zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid.
Bij Kilangala zijn nog twee andere Nederlandse stichtingen betrokken: ProTanz bouwt er een basisschool en SOLKO stimuleert de landbouw.\

08  december  2019  Stichting Support Fryslân  

Support Fryslân is een professionele vrijwilligersorganisatie voor maatjesprojecten. Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige stichting. Het ondersteunen van Friese jongeren tussen de 12 en 27 jaar die moeite hebben met hun sociale ontwikkeling. Voornaamste doel is het vergroten van hun  sociale (zelf)redzaamheid en deelname aan de samenleving. Support Fryslân wil haar missie bereiken door deze groep jongeren te koppelen aan maatjes (vrijwilligers) die regelmatig met hen afspreken. In de ogen van Support Fryslân heeft elke jongere recht op een maatje. Iemand om activiteiten mee te ondernemen, ervaringen mee te delen en je vertrouwd bij te voelen. De meeste jongeren vinden zelf een maatje. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. Sommige jongeren moeten daarbij worden geholpen. Om mee te doen in de maatschappij en de eigen problemen op te lossen, is onder meer zelfvertrouwen nodig. Zelfvertrouwen ontstaat als iemand zich gezien voelt, feedback krijgt, een zelfbeeld heeft, succes ervaart en ervaringen kan delen. Support Fryslân realiseert dat door sociaal zwakkere (of geïsoleerde) jongeren te koppelen aan vrijwilligers waarmee ze een relatie opbouwen. Niet het probleem maar de wens van de jongere staat centraal!  

15 december  2019   Bahay  Aurora  (Filippijnen)

Bahay Aurora is een weeshuis op de Filippijnen, nabij de hoofdstad Manila. Het tehuis wordt gerund door een Nederlands-Filipijns echtpaar, Herke en Arleen Smidstra. In Bahay Aurora worden 35 kinderen opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen, omdat ze geen ouders meer hebben of andere familie om voor hen te zorgen of slachtoffer zijn van geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik, bijvoorbeeld in de familie. De medewerkers van Bahay Aurora proberen deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Dit gebeurt door de kinderen een schone leef plek te geven, door ze naar school te laten gaan, door ze medische zorg te geven en gewoon aandacht, alles wat een kind nodig heeft. Om dit alles te realiseren is er geld nodig. Geld voor school, voor eten en drinken, voor schoenen, medicijnen etc. etc.. Bahay Aurora heeft een Nederlandse achterban, de stichting Noodhulp Filippijnen. Deze stichting doet haar uiterste best om geld bijeen te brengen om alle kosten van dit tehuis te betalen. Ook in de Filippijnen doet men aan sponsorwerving maar dit is heel moeilijk. De overheid doet vrijwel niets voor de armen en het verschil tussen arm en rijk is enorm op de Filippijnen. In Nederland roepen wij vaak dat ontwikkelingshulp minder moet om de lokale overheden meer te dwingen de mensen te helpen. Deze kinderen zouden zonder de steun van de stichting Noodhulp Filippijnen niet geholpen worden. Dus als Kerk blijven wij hen steunen. Als kerk, de diaconie in dit geval, willen we graag het verschil maken. We willen christelijk handelen door de armoede in de wereld aan te pakken en te bestrijden. De diaconie van de Protestantse Kerk Engelen maakt hierin een duidelijke keuze. We helpen kleinschalige, overzichtelijke projecten zoals Bahay Aurora. Een stichting die geen strijkstok hanteert en waarbij iedere euro aan het kind in het tehuis wordt besteed.

22  december 2019   Kinderen in de knel (KIA Kerstcollecte)

Voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede of hebben hun hele leven nog geen vrede gekend. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun.

29 december  2019  Eigen Diaconie

31  december  2019  Vluchtelingenwerk 

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Met duizenden vrijwilligers ondersteunen wij asielzoekers in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan opbouwen in gemeenten.